ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครหอพักเพิ่มเติม และวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก

ตามที่งานหอพักนักศึกษารับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ขอให้นักศึกษาที่สมัครหอพักเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อและหอพัก/ห้องพัก ตรงตามที่ได้สมัครไว้

2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักและค่าประกันความเสียหายหอพัก ได้ตั้งแต่บัดนี้-5 กรกฎาคม 2562 โดยพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ ces.wu.ac.th และชำระได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพักเพิ่มเติม (21-26 มิถุนายน 2562)
รายชื่อเรียงตามหอ/ห้อง

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล หอ ห้อง
1 60140696 นางสาวจารุณี เอ้งฉ้วน 1 102
2 61123204 นางสาวสุพรรณี สะเหม๊าะเหม 1 102
3 61110888 นางสาวกวินทิพย์ ชูชัยทยากุล 1 105
4 61107314 นางสาวเยาวลักษณ์ เผ่าสุภาพ 1 106
5 61111498 นางสาวฐานิดา สุขศรี 1 106
6 60146339 นางสาวนัสรา ดารากัย 1 107
7 60190840 นางสาวนัฐริดา หมิดแสล้ 1 107
8 61119293 นางสาวอารียา สีสว่าง 1 108
9 60161346 นางสาวอุษณีย์ พรหมสะอาด 1 112
10 60118585 นางสาววันอัสรา แวหะมะ 1 114
11 60143237 นางสาวฟาตีม๊ะห์ อุมา 1 114
12 60147402 นางสาววรวรรณ แก้วคง 1 115
13 59147603 นางสาวธนัญธร ไชยนา 1 115
14 60114428 นางสาวพิชญา วิเศษสวัสดิ์ 1 116
15 60146487 นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ 1 116
16 60161866 นางสาวสุทธิณี โพธิ์วิวรรธน์เสรี 1 116
17 61123246 นางสาวอัสมะห์ ยูโสะ 1 122
18 60147394 นางสาวลลิตา แก่นจันทร์ 1 128
19 60162708 นางสาวจุฑาเรขา กิมิฬาร์ 1 130
20 59146647 นางสาวกาญจนาพร พานา 1 130
21 60145810 นางสาวกุลชาติ คณะนา 1 132
22 60142841 นางสาวปาริชาต เหล่หม่าย 1 133
23 60162757 นางสาวณิศวรา ดำทอง 1 133
24 60115912 นางสาวศกุนิชญ์ โพธิสุวรรณ 1 134
25 60141371 นางสาวณัฐธิชา สิวายะวิโรจน์ 1 134
26 60115524 นางสาววนิดา ธิบดี 1 137
27 61108155 นางสาววิลาศิณี รักหมู่มาศ 1 138
28 60113461 นางสาวบุณยานุช แซ่เด่ง 1 138
29 58116252 นางสาวนุรดีนา นิสกุล 1 201
30 60144904 นางสาวสุรัยยา จอมสุริยะ 1 204
31 60146479 นางสาวอัยนา กาวีเขต 1 216
32 59161125 นางสาวธนพร ปิ่นกอง 1 218
33 60142593 นางสาวเบญจวรรณ คงศรี 1 223
34 60142700 นางสาวประภาพรรณ สวัสดิโกมล 1 223
35 59148239 นางสาวปริศนา อ่อนแก้ว 1 226
36 59120907 นางสาวศุภสุดา สุดทอง 1 227
37 60142544 นางสาวบุสริน โต๊ะกะมิ 1 230
38 59143032 นางสาวพิมลแข พิศาลสินธุ์ 1 307
39 60160504 นางสาวนภสร เจริญสุข 1 313
40 60161106 นางสาวนะจี เพ็ญอำมาศ 1 313
41 60161015 นางสาวสิรีธร ทองอาภรณ์ 1 314
42 60161908 นางสาวหัสนา คงบำรุงค์ 1 314
43 60161544 นางสาวจิราพัชร กาญจนพรหม 1 315
44 60161718 นางสาวปิ่นมนัส จงทอง 1 315
45 61115788 นางสาวอริยา เชาวลิต 1 316
46 60161478 นางสาวมูซีรา ทับทิม 1 316
47 59162008 นางสาวภันทิลา คุ้มรอด 1 326
48 59140327 นางสาวกัลซูม อุสมันข่าน 1 328
49 59113647 นางสาวณัฐวดี สิทธิโชค 1 332
50 59162958 นางสาวสิรี ทุ่ยอ้น 1 336
51 60113883 นางสาวปาริชาติ รัตนา 2 101
52 60113677 นางสาวประกายแก้ว วงค์เบี้ยสัจจ์ 2 103
53 60119872 นางสาววิมลกาญจน์ ประจันทร์กาญจน์ 2 105
54 59148742 นางสาวเกษณี ดินซุด 2 106
55 59147975 นางสาวแวซูฮาดา แวมูซอ 2 107
56 59142331 นางสาวนูไรฟะ เจ๊ะมะ 2 107
57 59141150 นางสาวซัยบา หมัดสุวรรณ 2 108
58 60115094 นางสาวยศวดี สุขทิพย์ 2 110
59 59148684 นางสาวสวรรยา สะแหละ 2 111
60 59161620 นางสาวโนร์ซีรา มะเย็ง 2 113
61 59121434 นางสาวสิรินทิพย์ ศุภนิมิตรวรกุล 2 114
62 59148817 นางสาวจรรยพร ศรีเจริญวงศ์ 2 115
63 60141322 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ธนศักดิ์ชัย 2 116
64 58164146 นางสาวสุภาวดี อุปมา 2 123
65 60116878 นางสาวสุภาวิตา สุดชู 2 124
66 59119453 นางสาววณิชยา ศิริษาห์ 2 124
67 61101630 นางสาวจุฑาทิพย์ ช่วยพันธ์ 2 125
68 60119542 นางสาวฟิรดาว มุมินรุ่งเรืองเดช 2 126
69 60191368 นางสาวภิญญดา ยอดด้วน 2 126
70 61116554 นางสาวปริณดา เกริกไกรวุฒิกุล 2 127
71 59149104 นางสาวอิลฮาม มีเระ 2 128
72 60112554 นางสาวธนัชชา เมฆโซ่ 2 129
73 59148106 นางสาวชลารัตน์ มาตราช 2 129
74 60144169 นางสาวศศิวิมล เอียดเหตุ 2 130
75 60143559 นางสาวยุพารัตน์ เพ็ชรเกิด 2 130
76 58142167 นางสาวนริสา น้อยทับทิม 2 132
77 60160801 นางสาวอมรวรรณ ทัศนิยม 2 133
78 61122966 นางสาวมนัสวี เอี้ยงกนก 2 134
79 58118241 นางสาวพิมลวรรณ มุสิด 2 137
80 61105615 นางสาวปิยนันท์ มีพัฒน์ 2 137
81 61115218 นางสาวกิตติยารัตน์ แซ่ภู่ 2 139
82 61100178 นางสาวกมลลักษณ์ กู้เมือง 2 208
83 61121349 นางสาวธันยพร หนูทองแก้ว 2 208
84 59117143 นางสาวพจนา นนทา 2 211
85 61103545 นางสาวธนิตา ทองยอด 2 211
86 59149252 นางสาวซูนัยเร๊าะ คาเร็ง 2 213
87 59163055 นางสาวสุทธิดา นาคเกิด 2 214
88 61105870 นางสาวพณัชกร ผุดวัฒน์ 2 214
89 61117883 นางสาวญาณิศา สมตน 2 215
90 59147777 นางสาวรุสนานิง สาเมาะ 2 216
91 61102919 นางสาวณัฐวดี รัตนสมาหาร 2 218
92 59162321 นางสาวรีซ่า หมัดศิริ 2 229
93 59161752 นางสาวปัทมา ฤทธิ์หมุน 2 229
94 59147306 นางสาวนูไรณี รัตตำ 2 230
95 59162990 นางสาวสุกัลยา พัฒนาสัก 2 233
96 59160549 นางสาวชนม์นิภา ไตรวรัญญู 2 233
97 59145078 นางสาวอารตี หมัดหมีม 2 234
98 59141119 นางสาวชุตินันท์ บุตรรัตน์ 2 234
99 61111050 นางสาวเกสรา ศรสิทธิ์ 2 235
100 59163642 นางสาวอาทิมา ดุมลักษณ์ 2 238
101 61108437 นางสาวศิรินธร นพเดช 2 332
102 60162310 นางสาวอสมาภรณ์ บัวขาว 2 338
103 61105102 นางสาวปพิชญา สิงห์ชู 3 122
104 58113887 นางสาวณัฐณิชา วรรณภพ 3 122
105 60114287 นางสาวพัชรพร ถนอมพล 3 206
106 60142643 นางสาวปนิตา ชูปาน 3 236
107 60143088 นางสาวพรรณภัทร ขาวสี 3 305
108 61122651 นางสาวศุภัชญา วาดี 3 313
109 61123295 นางสาวกัญญารัตน์ เกินเหลือ 3 313
110 59124412 นางสาวสุชาดา เอี่ยมซิ้ว 3 318
111 60115938 นางสาวศตนันท์ พันชูศรี 4 101
112 59149039 นางสาวอาณิส มะอีซอ 4 102
113 60119898 นางสาวสรัลชนา ประดิษฐ์ถาวร 4 103
114 60146727 นางสาวสุวิมล ชิตวงศ์ 4 104
115 60140407 นางสาวกุลณัฐ ศิริรัตน์ 4 107
116 60111945 นางสาวณัฐกาญจน์ เพชรศร 4 108
117 60113339 นางสาวนิศาชล หมื่นเมือง 4 110
118 60113628 นางสาวปภาวรินท์ คงเพ็ชรศรี 4 111
119 59161406 นางสาวนัสรีน ยีมะหมัด 4 122
120 59161414 นางสาวนามีเร๊าะ สาดีน 4 122
121 61121406 นางสาวนาดิยา หีมเบ็นหมาน 4 123
122 61116471 นางสาวนูรีน หลงขาว 4 123
123 60113412 นางสาวนูรีซัน สะมาแอ 4 128
124 60191251 นางสาวนาดา ศรีสว่าง 4 128
125 60143765 นางสาวลลิตา วิชามูล 4 132
126 61115879 นางสาวกมลชนก น้อย 4 132
127 61105755 นางสาวผกามาศ ปุญนุวงศ์ 4 138
128 60145877 นางสาวณภัทรสรณ์ ราชประดิษฐ 4 201
129 59147884 นางสาวอามาลีนา ดินอะ 4 206
130 59148643 นางสาวนาดีญา บูงา 4 206
131 59160788 นางสาวซูไรดา ดอเลาะ 4 216
132 59163733 นางสาวอิลฮัมด์ มะแซ 4 229
133 59163410 นางสาวอรอารี กูโน 4 229
134 60144847 นางสาวสุภัทรา มานะจิตต์ 4 230
135 60147543 นางสาวธัญพร ไชยบุญแก้ว 4 230
136 59161869 นางสาวพิมพ์ชนก ลีอร่าม 4 232
137 61107876 นางสาววศินี ปักเข็ม 4 235
138 59111591 นางสาวชญาณิชศวร์ อรัญรัตน์ 4 235
139 60110681 นางสาวเกตวดี พรหมเพ็ชร 4 236
140 59111765 นางสาวจิรัชญา ยันพะโยม 4 236
141 59145284 นางสาวชาลิสา หมัดโส๊ะ 4 238
142 61119319 นางสาวอุษา หนูเส้ง 4 238
143 60160017 นางสาววงศ์รวี คงสะอาด 4 303
144 59148692 นางสาวอินทุอร ด้วงนุ้ย 4 303
145 60115862 นางสาววิรัญชนา เจียรมาศ 4 304
146 60116621 นางสาวสุชาดา มานพพงศ์ 4 304
147 59147025 นางสาวอาดีละห์ วาเตะ 4 306
148 59147439 นางสาวสุไรดา บิลลาเต๊ะ 4 307
149 59147033 นางสาวอาอีฉ๊ะ เจะดุหมัน 4 307
150 59122747 นางสาวอภิญญา ศรีเกิด 4 315
151 61106092 นางสาวพักตร์พิมล ยิ่งล้ำ 4 315
152 59123646 นางสาวอาสมะห์ กอแต 4 316
153 59147421 นางสาวสุมิตรา มันยามีน 4 316
154 60160769 นางสาวสุธิตา ศรีรักษา 4 325
155 60160298 นางสาวกฤษณี บัวแก้ว 4 327
156 60140043 นางสาวกณิกนันต์ ฝาแฝงขุ่ย 4 330
157 59116087 นางสาวบุสยา หลงเอ 4 333
158 60114832 นางสาวภัทริยา อินเลี่ยน 4 334
159 59144782 นายอติวิชญ์ โจ้งจาบ 5 101
160 59148270 นายพิชญพงศ์ จันทร์เจียม 5 101
161 62117650 นายวรพาส ด้วงแก้ว 5 133
162 60160777 นายเสถียรพงษ์ สมประสงค์ 5 201
163 60145083 นายอธิวัต อาจหาญ 5 204
164 59120279 นายศรัณย์ หวังสป 5 210
165 59114967 นายธีรภัทร์ แก้วฉาง 5 210
166 58143793 นายมนัสชัย อารีชล 5 224
167 58115429 นายธีรพงษ์ เพ็งมาก 5 224
168 59147819 นายสนกิฟลี ปังแลมาปูเลา 5 228
169 59120212 นายวีระชัย ถิ่นพังงา 5 229
170 59122507 นายอดิศร ทิพย์หนู 5 229
171 59112698 นายชูศักดิ์ คงสมทอง 5 233
172 59121251 นายสักกัตวา ทองชัย 5 233
173 58111451 นายขจรศักดิ์ สมัครทะเล 5 306
174 60114733 นายกานต์พิชชา คีรีเพชร 5 334
175 60114444 นายพิชาภพ พรัดเมือง 7 134
176 61108809 นายสรวิศ เรือนทอง 7 141
177 60118171 นายพชร พงศ์ยี่ล่า 7 204
178 58143553 นายฟุรกอน แอแบ 7 245
179 59114132 นางสาวทรงอัปสร บูจิ 10 112
180 59163741 นางสาวอิลฮาม กะเด็ง 10 114
181 61106779 นางสาวภัทรสุดา มะสะนิง 10 114
182 59145029 นางสาวอัสวนา ยีสมัน 10 124
183 58147729 นางสาวนูรีซา ยูโซะ 10 127
184 59163766 นางสาวอีฟตีซาน บินยูโซะ 10 128
185 61109153 นางสาวสุชานันท์ จันมณี 10 129
186 60147279 นางสาวธัญญพร อ่อนแก้ว 10 132
187 59110700 นางสาวกัญญาวีร์ แจ้งเศรษฐ 10 137
188 59145904 นางสาวชนาพร ทวีทอง 10 203
189 59163683 นางสาวอามีรา บือราเฮง 10 205
190 57121568 นางสาวสุดารัตน์ ภักดี 10 210
191 61102646 นางสาวณัฐกุล ขุนเพ็ชร 10 222
192 59162610 นางสาวแวอุสนา รออิตี 10 223
193 59145227 นางสาวฮานีลา วิชา 10 226
194 59142323 นางสาวนูรียา เศรษฐรักษา 10 228
195 61119012 นางสาวศศิภักดิ์ ศิริกระจ่าง 10 229
196 59162073 นางสาวมณีรัตน์ อาจมะเริง 10 233
197 61108684 นางสาวศุภาวรรณ ศิริวัฒน์ 10 233
198 59146290 นางสาวลดาวัลย์ ชายแหวง 10 235
199 59119271 นางสาวลลิตา เจ๊ะดาโห๊ะ 10 238
200 59161943 นางสาวฟาอีดา สะมะแต 10 239
201 60119724 นางสาวซาซาน่า อับดุลเลาะห์ 10 239
202 59148205 นางสาวนาเดียร์ สาเม๊าะ 10 303
203 59147637 นางสาวนันธิชา ไมมะหาด 10 305
204 59161596 นางสาวนูรอูยูน นารง 10 305
205 62117551 นางสาวธิดารัตน์ แบรอมาน 10 308
206 60112398 นางสาวทักษพร ทองรัก 10 310
207 60111879 นางสาวณัชชา วิชัยดิษฐ 10 312
208 60144474 นางสาวสิทธิวดี ชื่นมั่นนุษย์ 10 312
209 60146925 นางสาวนูรยาวาตี โตะโมะ 10 317
210 59122986 นางสาวอรยา กูเปี้ย 10 327
211 59111930 นางสาวจุฑามาศ ระฆังทอง 10 327
212 60146040 นางสาวอุไรรัตน์ ปุ้ยห่าย 10 328
213 60190774 นางสาวณัฐริกา ราชแป้น 10 328
214 60142049 นางสาวนภัสกร งามขำ 10 334
215 61100871 นางสาวกุลรัตน์ ขวัญเมือง 10 335
216 61121448 นางสาวนิชกานต์ สุวรรณ 10 335
217 60111515 นางสาวชวิศา ยุโสต 10 336
218 60117371 นางสาวอภิสรา สะสิสุวรรณ 10 336
219 60111739 นางสาวญาณิศา อมรลักษณ์ 10 337
220 60112844 นางสาวธิดารัตน์ หมื่นละม้าย 10 337
221 60116316 นางสาวสรณ์นภัส จับปรั่ง 10 338
222 60146149 นางสาวฑลิกา พันเจริญ 11 102
223 60144656 นางสาวสุดาพร บุญมี 11 103
224 60191616 นางสาวทิพย์ชนก ชูประสูตร 11 106
225 59118844 นางสาวณัชชาภัทร ล่องลือฤทธิ์ 11 108
226 61113528 นางสาวสริตา วิชัยดิษฐ 11 113
227 61112132 นางสาวนิสรีน พรชัย 11 113
228 61100129 นางสาวกมลทิพย์ ปินะพัง 11 116
229 61104394 นางสาวนิชานาถ โพธิ์ถาวร 11 116
230 60146560 นางสาวนิซารีพะห์ แวยะโกะ 11 217
231 59148007 นางสาวกนกวรรณ ใบดอหล้า 11 226
232 61103636 นางสาวธัญพิชชา วิจาราณ์ 11 234
233 59147645 นางสาวนาซอฟ๊ะ สาลัม 11 237
234 61123030 นางสาวมิ่งขวัญ ดารากัย 11 237
235 60146131 นางสาวชนากานต์ บิสลาม 11 238
236 61118758 นางสาวรุสมีนี หะยีเต๊ะ 11 302
237 60145380 นางสาวอัสมาวีย์ มะสะนิง 11 302
238 60162690 นางสาวอานีดา บายอ 11 303
239 60114006 นางสาวปิยะวรรณ เกษรสิทธิ์ 11 305
240 60162203 นางสาวกนกพร กาถม 11 306
241 60147089 นางสาวโมน่า บินหมาน 11 307
242 59124651 นางสาวปัฐมาภรณ์ คำมณีย์ 11 308
243 60162948 นางสาวรอฮายานี บือราเฮง 11 316
244 60163151 นางสาวกูรอสนียะห์ โตะกาลิง 11 316
245 61104345 นางสาวนานีต้า ตอกอย 11 318
246 61119483 นางสาวชนิกานต์ แก้วประเสริฐ 11 322
247 60163144 นางสาวกูรลสนา โตะกาลิง 11 322
248 61115101 นางสาวหนินูรอีมาน เต็มหลง 11 323
249 59142950 นางสาวพิกุลแก้ว แก้วละมุล 11 324
250 59147959 นางสาวมัสลิน มิตรอำพันธ์ 11 325
251 60160819 นางสาวอัญชุลีกร อ่อนเงิน 11 326
252 59160671 นางสาวชุติมา ศรีโมกขธรรม 11 327
253 59123901 นางสาวฮานีนี หะยีบือราเฮง 11 329
254 59116350 นางสาวปภาวดี มีแถม 11 330
255 59113746 นางสาวณัฐสิมา สวัสดิโกมล 11 330
256 59119008 นางสาวรังสิมา โต๊ะแอ 11 333
257 61120390 นางสาววศินี เขียวจันทร์ 11 335
258 60113263 นางสาวนาถวดี พุ่มดำ 14 208
259 59147090 นายวินท์ธนะ ตั้งพงศ์เสถียร 17 235
260 58143371 นายพิทยา เอมอ่อน 17 302
261 59162131 นายมุนินทร์ธร ดวงประทุม 17 314
262 60140571 นายคมกฤช คงทองคำ 17 320
263 60142965 นายพงษ์ศิริ ภาระพันธ์ 17 332
264 58116013 นายนาถพล ตลึงจิตร 17 403

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.