Home / ขั้นตอนการใช้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขั้นตอนการใช้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รูปแบบบริการ

เวลาให้บริการ

แนวปฏิบัติ

1. จัดชุดยาปฐมพยาบาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.00 – 15.30 น.

กิจกรรมนักศึกษาเฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคมและได้ผ่านการอนุมัติโครงการจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองอธิการบดีของหน่วยงานต้นสังกัด โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

2. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ออกหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.00 – 15.30 น.

กรณีเป็นกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัย

ศูนย์การแพทย์ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีเป็นกิจกรรมที่มีงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การแพทย์ฯ

3.จัดยาและเวชภัณฑ์ประจำตู้ยา เพื่อสนับสนุนตู้ยาประจำหอพักนักศึกษา/หน่วยงาน/สำนักวิชา

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 09.00 – 15.30 น.

ศูนย์การแพทย์ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

ขั้นตอนการขอรับบริการชุดปฐมพยาบาล

โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความประสงค์ขอรับบริการชุดปฐมพยาบาล เพื่อใช้ในกิจกรรมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

0.  ดาวน์โหลดและกรอก แบบฟอร์มขอรับบริการชุดปฐมพยาบาลเพื่อใช้ในกิจกรรม

1.  ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ที่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.  ติดต่อขอรับบริการที่ งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.  ชำระเงินค่าชุดปฐมพยาบาล ราคาชุดละประมาณ 200 บาท ที่ห้องการเงิน ศูนย์การแพทย์ฯ

4.  รับชุดปฐมพยาบาล ที่ห้องจ่ายยา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อประสานงาน ได้ที่…….ฝ่ายเภสัชกรรม เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 3000 ต่อ 7047

 

ขั้นตอนการขอรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ออกหน่วยปฐมพยาบาล

0.  ดาวน์โหลดและกรอก แบบฟอร์มขอรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ออกหน่วยปฐมพยาบาล

1.  ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.  ติดต่อขอรับบริการ ที่งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.  ชำระเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ที่ห้องการเงิน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อประสานงาน ได้ที่…. งานสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 3000ต่อ 7022

 

ขั้นตอนการขอรับบริการเบิกยาประจำตู้ ยาหอพักนักศึกษา/หน่วยงาน/สำนักวิชา

0.  ดาวน์โหลดและกรอก แบบฟอร์มขอรับบริการเบิกยาประจำตู้ยา หอพักนักศึกษา/หน่วยงาน/สำนักวิชา

1.  ส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ที่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.  ติดต่อขอรับบริการ ที่งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.  รอรับใบสรุปค่ารักษาพยาบาลประจำตู้ยา ที่ห้องการเงิน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.  รับยาประจำตู้ยา ที่ห้องจ่ายยา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อประสานงาน ได้ที่ … ฝ่ายเภสัชกรรม เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 3000 ต่อ 7047