นโยบายการดำเนินงานเร่งด่วนปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบนโยบายการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา

  • การจัดให้บริการนักศึกษาและดูแลนักศึกษาเสมือนญาติในครอบครัว

  • ดูแลและกำกับการใช้ชีวิตในหอพักของนักศึกษาให้มีคุณภาพ รวมทั้งการสำรวจการ

  • ซ่อมบำรุงหอพักให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  

  • การสำรวจผลการเรียนเทอมแรกของนักศึกษาปี 1 ที่ได้เกรด D และต่ำกว่าเพื่อกำหนดแนวทางการสอนเสริม ลดจำนวนนักศึกษาที่จะออกกลางคัน โดยทำงานร่วมกับสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัดอย่างใกล้ชิด

  • การรณรงค์ให้นักศึกษามีวินัยในการขับขี่จักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

  • การรณรงค์ให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 5 ส.ของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ รักษาความสะอาด จนเป็นนิสัย  

  • การสำรวจและปรับปรุงสนามกีฬาทุกประเภทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้  รวมทั้งเร่งรัดแผนการสร้างสนามใหม่ให้จัดทำแผนก่อสร้างให้สำเร็จเรียบร้อยพร้อมใช้โดยเร็ว

  • จัดทำแผนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการส่งเสริมกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมประเภทกีฬาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง

  • จัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า เพื่อให้สมาคมมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

  • การส่งเสริมให้นักศึกษาใช้รถไฟฟ้าแทนรถจักรยานยนต์