สิทธิ์การรักษาสำหรับนักศึกษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์