Home / ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

“งานศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าทั้งนี้“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นงานหนึ่งในสังกัดของส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาววิลัญสิรี ทรฤทธิ์ (พี่ญาญ่า)   โทร.3165

วัตถุประสงค์งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กร สมาคมศิษย์เก่า
 3. เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 4. เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บทบาทหน้าที่ของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไป
 3. จัดทำข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 4. จัดทำแผนงานและกลไกในการระดมทุนทั้งในรูปของทุนทรัพย์  ทุนทางปัญญา  และศักยภาพความรู้ความสามารถ จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้มีจิตศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างพลังร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
 5. จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 7. จัดประชุมใหญ่ประจำปี  ในวันคืนสู่เหย้าชาววลัยลักษณ์ เพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พบปะสังสรรค์  ระดมสมองและให้ข้อเสนอแนะที่ดีแก่การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน  เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ความเป็นเลือดสถาบัน
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีและเชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี โดยจัดทำทะเบียนรูปภาพ  รายชื่อและประวัติไว้ในห้องเกียรติยศ  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อมหาวิทยาลัยเองและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 10. สร้างความเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะ

ผลสำเร็จของงาน

1.จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีข้อมูล จำนวน 14,668 รายการ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 • ประสานให้เกิดการจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาสลัยวลัยลักษณ์ได้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 โดยปัจจุบันมีกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ 2 
 • สร้างช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อกับกลุ่มศิษย์เก่าต่าง ๆ และศิษย์เก่าโดยทั่วไป
 • ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันพระราชทานปริญญาบัตร เช่น จัดทำป้ายแสดงความยินดี , ทำซุ้ม , และมีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลงานศิษย์เก่า ฯ และ สมาคมศิษย์เก่า ในวันปฐมนิเทศบัณฑิต

3. จัดทำข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์
4. จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนทางปัญญา  และศักยภาพความรู้ความสามารถ จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถ่ายทอดให้นักศึกษาปัจจุบันได้รับความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยเชิญศิษย์เก่าที่มีความสามารถ มีความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เป็นวิทยากรในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตนักศึกษาปีที่ 1 , โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่, โครงการปัจจิมนิเทศนักศึกษา และโอกาสกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
5. จัดกิจกรรมพบศิษย์เก่าในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร , และพื้นที่อื่น ๆ 
6. สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของสำนักวิชา โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิษย์เก่า เช่น กิจกรรมพบปะศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว , กิจกรรรมคืนสู่เหย้าหลักสูตรเศรฐศาสตร์  และการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 
7. จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ อย่างต่อเนื่อง 
8. จัดการปรุบปรุงห้องที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า ฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของสมาคมศิษย์เก่า ฯ และเป็นศูนย์กลางในการทำงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้ทำพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
9. สนับสนุนข้อมูลและขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่าของสำนักวิชา อาทิ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ , สำนักวิชาการจัดการ เป็นต้น
10.ประสาน จัดการ เชิญชวนศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 22 – 24  (3 ปี)