Home / หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

วิสัยทัศน์งานหอพัก

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร

โครงสร้างพื้นฐานของระบบหอพัก

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 6,543  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559) มีหอพักนักศึกษาจำนวน 13 อาคาร ซึ่งแบ่งเป็นหอพักนักศึกษาหญิง 10 อาคาร และหอพักชาย 3 อาคาร โดยสามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด 4,880 คน ซึ่งในปัจจุบันได้แบ่งหอพักเป็น 3 ประเภท คือ 1) Superior 2) Deluxe และ 3) Suite

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพโดยจัดสภาพที่พักนักศึกษาให้น่าอยู่ เหมาะกับการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ จัดหอพักนักศึกษาให้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งของการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (Living and Learning Center) รวมทั้งงานด้านที่พักนักศึกษานอกมหาวิทยาลัยด้วย

มหาวิทยาลัยได้จัดภาระงานด้านบริการหอพักเพื่อรองรับและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้

1. จัดระบบและระเบียบเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา
2. การบริหารงานหอพัก ซึ่งบริหารด้านบริการต่างๆ

 • ด้านเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการเป็นอยู่
 • ด้านความปลอดภัย
 • ด้านสันทนาการและการพักผ่อน

3. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในหอพัก โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ได้แก่   ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทบทวนรายวิชา ห้องประชุม ห้องดูวีดีโอและโทรทัศน์รับสัญญาณดาวเทียม ห้องดูโทรทัศน์และเล่นเกมส์ ห้องฝ่ายจัดการหอพักนักศึกษา ห้องกิจกรรมนักศึกษา มุมละหมาด ฯลฯ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นชุมชนและประชาคมชาวหอพัก

 • ประสานงานกับงานให้คำปรึกษาและแนะแนวในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและพัฒนาการของนักศึกษาแต่ละชั้นปีตลอดปีการศึกษา
 • ประสานงานกับสำนักวิชาและงานให้คำปรึกษาและแนะแนว ในการอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหอพัก เช่น ทบทวนรายวิชาที่นักศึกษามีปัญหาในการเรียน ฯลฯ

5. สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาที่อาศัยในหอพักนอกมหาวิทยาลัย

 • ด้านที่พักนักศึกษานอกมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อคอยติดตามดูแลสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาที่พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัย ให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งมีภาระงานที่รับผิดชอบดังนี้
 • จัดทำทะเบียนรายชื่อนักศึกษาที่พักนอกมหาวิทยาลัยพร้อมที่อยู่ที่ติดตามได้
 • จัดหาและดูแลมาตรฐานหอพักเอกชน
 • เยี่ยมเยียน และสนับสนุนติดตามคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่พักในหอพักนอกมหาวิทยาลัย

บุคลากรงานหอพัก

หอพัก ชื่อเจ้าหน้าที่/ที่ปรึกษาหอพัก ชื่อเล่น โทร.หอพัก โต๊ะ รปภ.
หัวหน้างานหอพัก นางสาวสุมาลี สุโขพล ป้าลี 3162
หอพักลักษณานิเวศ 1 นางสาวเสาวนีย์ บุญเกียรติ พี่สร้อย 5001 5002
หอพักลักษณานิเวศ 2 นางพรพิลาส นราพงศ์ พี่ไก่ 5005 5006
หอพักลักษณานิเวศ 3 นางสาวสุภาพร คงชัยศรี พี่ตุ้น 5009 5010
หอพักลักษณานิเวศ 4 นางสาวชวนพิศ เกื้อมา พี่ยาย 5013 5014
หอพักลักษณานิเวศ 5 ว่าที่ร้อยเอก ศุภชัย ปลักปลา พี่โผน 5017 5018
หอพักลักษณานิเวศ 7 นายโอม สุขปลอด พี่โอม 5021 5022
หอพักลักษณานิเวศ 10 นางสาวปัทมาวดี บุญเนินแต้ พี่แป้ง 5025 5026
หอพักลักษณานิเวศ 11 นางวรพิดา คงช่วย พี่ปุ๊บ 5029 5030
หอพักลักษณานิเวศ 13 นางณัฐชนัญ สบเหมาะ พี่หยิน 5033 5034
หอพักลักษณานิเวศ 14 นางสาวนิตยา แก่นบุญ พี่นิด 5037 5038
หอพักลักษณานิเวศ 16 นางอัมพร รัตนวิจิตร ป้าแป้น 5041 5042
หอพักลักษณานิเวศ 17 ว่าที่ร้อยเอก ศราวุธ อินปิน พี่วุธ 5045 5046
หอพักลักษณานิเวศ 18 นางอรอนงค์ สุขปลอด พี่โอ๋ 5049 5050
ศูนย์ประสานงานหอพัก นางสาววิลาวรรณ ปักสง พี่ฝน 3185, 3186

ที่ปรึกษาหอพักยังมีภาระงาน หน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องที่พักนักศึกษา พ.ศ.2544 ดังนี้

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก
 2. ช่วยเหลือนักศึกษาในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานหอพัก และจัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
 4. ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก
 5. ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 6. รายงานให้หัวหน้าบริหารหอพักทราบเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ของหอพัก
 7. ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดบริการให้คำปรึกษา
 8. ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 9. ติดตามดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 10. สนับสนุนนักศึกษาให้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคม ชาวหอพัก
 11. จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 12. ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก

ผลสำเร็จของงานพัฒนานักศึกษาหอพัก

เป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ บัณทิตไทยในอุดมคติและการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

1. การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆของนักศึกษาในหอพัก
รายงานผลการให้คำปรึกษาประจำเดือนและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกับงานแนะแนวและฝ่ายงานในส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาอย่างรอบด้าน สามารถคลี่คลายปัญหาของนักศึกษาได้ และกรณีที่ยังไม่คลี่คลายได้รับการช่วยเหลือประสานส่งต่องานแนะแนวเพื่อดูแลนักศึกษาต่อไป  โดยมีข้อมูลในปี 2558 ให้คำปรึกษาทั่วไป จำนวน 2,172 ราย และให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา จำนวน 63 ราย

2. สนับสนุนนักศึกษาให้ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความประชาคมชาวหอพัก
จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้นักศึกษาหอพักเข้าร่วมกิจกรรมที่หอพัก โดยมีการกิจกรรมในปีการศึกษษ 2558 จำนวน 49 โครงการ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านพัฒนาและส่งเสริมวินัยนักศึกษา .ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดและอบายมุข  ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการ “หนุ่มสาวเข้าใจชีวิต”

3. ส่งเสริมวินัยในตนเองและการอยู่ร่วมกัน
จัดให้มีระบบบันทึกพฤติกรรมหอพักเพื่อกำกับดูแลให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบหอพัก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวินัยหอพักและการอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรมเรียนรู้วินัยหอพัก กิจกรรม Clean and Clear  กิจกรรม Roommate กิจกรรมการคืนห้องพัก  การประชุมสามัญนักศึกษาหอพักภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 90 ตรวจเยี่ยมหอพักและห้องพักทุกห้องของนักศึกษาเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลความสะอาดของห้อพักและป้องปรามเรื่องยาเสพติด ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งพบว่านักศึกษาดูแลห้องพักสะอาดร้อยละ 90 และพบว่านักศึกษาใช้สารเสพติด 4 ราย ประเภทกัญชาและได้ดำเนินการส่งต่องานวินัยนักศึกษา

4. สนับสนุนส่งเสริมด้านการเรียน 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 โดยให้นักศึกษารุ่นพี่ ช่วยทบทวนวิชาให้นักศึกษารุ่นน้องที่มีปัญหาทางการเรียนที่หอพัก โดยบูรณาการร่วมกับงานทุนและงานแนะแนว มีพี่ติวจำนวน 17 คนและมีน้องที่เข้าติวต่อเนื่องจำนวน 5 ราย

5. การปรับปรุงภูมิทัศน์หอพัก
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ 770 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี จัดสวนหย่อม  ขุดลอกคูระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกร้าง ปรับปรุงรั้วลวดหนาม ซ่อมแซมอาคารสถานที่  ขนย้ายแทงจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์

6. การจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
จัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ได้ตามแผนงานที่กำหนด ได้แก่ เตียง 2 ชั้น  เก้าอี้ โต๊ะอ่านหนังสือ และตู้เสื้อผ้า โดยเตรียมจัดจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสัญญานwifi บริเวณศาลาอ่านหนังสือ