ทุนการศึกษา

วิสัยทัศน์

We Support Your Success

บุคลากรงานทุนการศึกษา

 1. นางสาวประภา มายิ (พี่ด๊ะ)            โทร. 3142
 2. นางสาวขวัญใจ นัคราเรือง (พี่กุ้ง)      โทร. 3148
 3. นางสาวปิยวรรณ คงอินทร์ (พี่ปู)       โทร. 3149

งานที่รับผิดชอบของงานทุนการศึกษา

1. ดูแลจัดสรรทุนการศึกษา  ตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนกำหนด ได้แก่

2. การระดมทุน  มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทุนการศึกษา และนำมาจัดสรรให้แก่นักศึกษาทั่วไป

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล กยศ./กรอ.
 • ทุนการศึกษาทั่วไป
 • ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
 • กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 • ทุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาส
 • ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาประสบภัย
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา
 • ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการ (จาก สกอ.)

3. การพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาทุน

 • การดูแลจัดการข้อผูกพันตามเงื่อนไขของนักศึกษาผู้กู้ กยศ./กรอ. (จิตอาสา 36 ชั่วโมง) 
 • การแสดงความสำนึกตอบแทนผู้อุปการะทุนในรูปแบบ/โอกาสต่าง ๆ เช่น
 • การเขียนจดหมายรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา
 • การเขียนจดหมายขอบคุณ
 • การส่งบัตรอวยพรในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
 • การช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย/สังคม
 • การเขียนจดหมายรายงานผลสำเร็จการศึกษา
 • การกำหนดให้นักศึกษาทุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทำจิตอาสา จำนวน 20 ชั่วโมง

4. การเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จึงได้เปิดช่องทาง Facebook ในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 • กยศ. วลัยลักษณ์
 • จิตอาสา วลัยลักษณ์
 • Do it now@wu
 • ทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
 • ทุน 1 อำเภอ ม.วลัยลักษณ์
 • นักศึกษาทุน สกอ. เพื่อพัฒนา จชต.
 • นศ.ทุนเรียนดี/สร้างโอกาส ม.วลัยลักษณ์
 • ทุน SMD
 • STAFF ชมรมนักศึกษาทุน WU

ผลสำเร็จของงาน

งานทุนการศึกษาได้ดำเนินงานด้านทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ของงานทุน We support your success  และยังส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีตามคุณสมบัติที่แหล่งทุนกำหนด โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนทุกประเภทในแต่ละปี ประมาณ 40-50% ของนักศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ งานทุนการศึกษายังได้ดำเนินการติดตามนักศึกษาที่ได้รับทุน โดยการจัดโครงการ ได้แก่ โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน โดยการสุ่มจากข้อมูลในการสัมภาษณ์ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงปิดภาคการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษา คือ น้อง ๆ ศิษย์เก่าที่เคยได้รับโอกาสทางการศึกษา คือได้รับทุนในระหว่างที่ศึกษาได้กลับมามอบโอกาสทางการศึกษาแก่รุ่นน้อง โดยการมอบทุนการศึกษาหรือสมทบทุนการศึกษาให้กับกองทุนที่มีการจัดตั้งและนำดอกผลมาจัดสรร และมีการขยายเครือข่ายผู้อุปการคุณที่มอบทุนการศึกษาโดยการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคทุนเพิ่มเติมในปีต่อ ๆ ไปด้วย