Home / ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน

ข้อบังคับ

arrow_r ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมด้วยข้อบังคับมวล.ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
arrow_r ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
arrow_r ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

ระเบียบ

arrow_r ว่าด้วยการบริหารโครงการกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2544
arrow_r ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
arrow_r ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2543
arrow_r ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

ประกาศ

arrow_r หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2562
arrow_r 
หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2562
arrow_r
 อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ/วิทยากร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 
arrow_r หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
arrow_r หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2562
arrow_r อัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561
arrow_r อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2560
arrow_r หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2560
arrow_r หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2559
arrow_r ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน กรณีการปฏิบัติงานล่วงเวลา พ.ศ. 2557
arrow_r หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร พ.ศ. 2552
arrow_r หลักเกณฑ์และอัตราสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551
arrow_r เงินสมนาคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2548
arrow_r ค่าตอบแทนผู้สนับสนุนการสอนและการวิจัย พ.ศ. 2546
arrow_r อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2545
arrow_r เงินสมนาคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ พ.ศ. 2543
arrow_r อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินการสอน พ.ศ. 2541

แนวปฏิบัติ