Home / บริการสุขภาพ

บริการสุขภาพ

บุคลากรงานบริการสุขภาพ

งานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา (สถานพยาบาล) ประกอบด้วยบุคลากร ทั้งหมด 4 อัตรา ได้แก่

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ    
นางจารุพร ทองรุช              
นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว

ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
นางวิมลลักษณ์ หยาหยัน

ภารงานในความรับผิดชอบงานบริการสุขภาพ

งานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา(สถานพยาบาล) แบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ด้านประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนักศึกษา และด้านบริหารงานทั่วไป การให้บริการนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรภายนอกกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

  1. ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น   การออกหนังสือรับรองสุขภาพโดยแพทย์ การปฏิบัติการพยาบาล เช่น ทำแผล เย็บแผล ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก ฝ่าฝี ถอดเล็บ  การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น การประสานส่งต่อ การออกหน่วยปฐมพยาบาล การเยี่ยมและติดตามอาการนักศึกษาป่วยที่โรงพยาบาล หอพัก ที่บ้าน  การจัดกระเป๋าปฐมพยาบาล การจัดยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานและหอพักภายในมหาวิทยาลัย
  2. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดตามฤดูกาล การเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพและดูแลตนเอง การสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 
  3. ด้านประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนักศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา การเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน การจัดทำประกันสุขภาพถ้วนหน้า การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล การเยี่ยมติดตามอาการและให้คำแนะนำ การรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
  4. ด้านบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ แผนงาน การควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา งานการประชุม งานการเงินและงบประมาณ พัสดุ บุคลากร อาคารสถานที่ งานเลขานุการ และการจัดการสถานพยาบาล (ยาและเวชภัณฑ์,เวชระเบียน,ประสานแพทย์และพยาบาล,รถพยาบาล, รถพยาบาล, การรับบริจาคโลหิต)

ผลสำเร็จของงาน

  1. ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ จากผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้คะแนนระดับดี(3.86-4.01) โดยมีการปรับเปลี่ยนจำนวนวันที่มีแพทย์ตรวจจากเดิมอาทิตย์ละ 2 วัน จนปัจจุบันมีแพทย์ออกตรวจทุกวัน การพัฒนาระบบสารสนเทศจนสามารถมีโปรแกรมการการตรวจสำเร็จรูป และมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโดยการเข้าอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยปีละครั้ง
  2. จัดบริการออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ปีละประมาณ 10 งาน การเยี่ยมติดตามอาการ/การให้คำแนะนำเรื่องสิทธิให้กับนักศึกษาประสบอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล และดำเนินการแทนผู้ปกครองกรณีนักศึกษาไม่มีญาติ
  3. การสนับสนุนการเกิดเครือข่ายสุขภาพนักศึกษา ได้แก่
  • ชมรมประดู่อาสาพยาบาล : ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาและบุคลกร ณ ที่เกิดเหตุ 
  • เครือข่ายอาสาสมัครด้านสุขภาพที่หอพักนักศึกษา : ให้บริการยาที่หอพัก
  • นักศึกษาจิตอาสาสถานพยาบาล : ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาใช้บริการ