ให้คำปรึกษา/แนะแนว

บริการแนะแนวให้คำปรึกษาสู่มาตราฐานความเป็นมืออาชีพ "Guidance & Counseling Center"

บุคลากรงานบริการและสวัสดิการ (ด้านแนะแนว)

นางชูใจ ช่วยชู (พี่แอ้)          โทร. 3147
นางสาวปัทมวดี บุญโนนแต้ (พี่แป้ง) โทร. 3145

การแนะแนว : เป็นกระบวนการส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นคนดี ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์  เป็นคนที่มีศักยภาพ สมบูรณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายของการบริการแนะแนว

  • บริการแนะแนวจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาทุกคน
  • บริการแนะแนวเป็นการช่วยให้นักศึกษาสามารถรู้จักเข้าใจตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
  • บริการแนะแนวต้องอาศัยข้อมูลของนักศึกษาในด้านต่างๆตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน
  • บริการแนะแนวต้องจัดอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
  • บริการแนะแนวมีการประสานงาน และร่วมมือในระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
  • บริการแนะแนวจัดบริการต่างๆให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม

จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษา และพัฒนาทักษะชีวิต (Well being + Solf Skill)

– การป้องกันปัญหา
– การแก้ปัญหา
– การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

บริการหลักที่งานแนะแนวจัดให้นักศึกษา

1.บริการให้คำปรึกษาทั้งรายบุคคลรายกลุ่ม (Counseling Service)
2.บริการข้อสนเทศด้านการศึกษาและอาชีพ (Information Service)
3.บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychology Testing Service)
4.พัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Self Development)