Home / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา

1. นางกอบสุข  อรชร     (พี่กอบ)      โทรศัพท์ 3166
2. นายภราดร  จีนชาวนา (พี่ดร)        โทรศัพท์ 3160

มหาวิทยาลัยได้จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดีและเก่ง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีจิตสำนึกสาธารณะ

โดยงานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และกำกับดูแลการดำเนินงานของสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และ ชมรม ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม

ภารกิจงานกิจกรรมนักศึกษา

1. การสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและหรือจัดกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชา ชมรม และ กลุ่มอิสระ เช่น

 • กิจกรรมเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ สภานักศึกษา 
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
 • กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่
 • กิจกรรมดาวประดับเดือนประดู่
 • กิจกรรมกีฬาสีภายในนักศึกษา
 • กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
 • กิจกรรมปิดโลกกิจกรรม
 • กิจกรรมไหว้ครู

2. การสนับสนุนและหรือการจัดกิจกรรมพัฒนาให้นักศึกษาของสภานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชา ชมรม และ กลุ่มอิสระ เช่น

 • กิจกรรมสัมมนาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ สภานักศึกษา
 • กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปี
 • กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา
 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
 • กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก และ รอบมหกรรม
 • กิจกรรม IMT–GT VARSITY CARNIVAL
 • กิจกรรมรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี
 • กิจกรรมรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์
 • กิจกรรมนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา
 • กิจกรรมกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

3. การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้านธุรการเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสภานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชา ชมรม และ กลุ่มอิสระ เช่น

 • การให้คำแนะนำ ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
 • การให้ความเห็นชอบในการพิจารณาโครงการและงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
 • การให้ความเห็นชอบในการยืมเงินทดรองและคืนเงินทดรองกิจกรรมนักศึกษา
 • จัดทำคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา เช่น

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลนักศึกษาดีเด่น
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
คำสั่ง แต่งตั้งผู้จัดการทีมกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาสำนักวิชา

 • จัดทำประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา เช่น

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา   
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาชิกสภานักศึกษา   
ประกาศ แต่งตั้งชมรมและที่ปรึกษาชมรม   
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา
ประกาศ แต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก   
ประกาศ แต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม   
ประกาศ แต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย     
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม IMT–GT VARSITY CARNIVAL

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น

 • คณะกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาบริการยานพาหนะ
 • คณะทำงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมอัฒลักษณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • งานรัฐพิธีต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คณะกรรมการสัมภาษณ์โควต้านักกีฬาและนักกิจกรรมประจำปีการศึกษา
 • คณะกรรมการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ

ผลสำเร็จของงานกิจกรรมนักศึกษา

การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ นายวิกรานต์  ทั่วยาบัตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคใต้