เชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา โดยในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาทั่วไปและประเภทนักศึกษาพิการ โดยมีการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลตามภูมิภาค รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่แนบมา

คุณสมบัติ

  • ประเภทนักศึกษาทั่วไป ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
  • ประเภทนักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐาน ที่ดีใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ มีผลงานกิจกรรมดีเด่น

จึงขอเชิญชวนเสนอรายชื่อนักศึกษา พร้อมแนบประวัติผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งมาที่ นายภราดร จีนชาวนา งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 3160 ภายในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 และกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานโดยใช้ Power Point ความยาวไม่เกิน 5 นาที

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.