Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study)

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study) เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานโครงการ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 – 2564
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (Holistic student Development) หรือการพัฒนา Soft Skills ที่บูรณาการกับ Hard Skills อย่างสมดุลให้แก่นักศึกษาและการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
  3. เพื่อบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic study) ของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

ในการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง เช่น คุณวาริน ชินวงศ์ กรรมการหอการค้าไทย คุณจุมพล (โกไข่) ทองตัน  อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ทำกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียน โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 9 สถาบัน รวม 150 คน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอในภาพรวมของการจัดกิจกรรม ในระดับมาก 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.64

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *