Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายของนักศึกษา หรือ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

แนวปฏิบัติในการขอแต่งกายของนักศึกษา หรือ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ นักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถยื่นคำร้องเพื่อขออนุมัติแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้นั้น หากนักศึกษา หรือ บัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีความประสงค์จะยื่นคำร้องตามประกาศดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศเรื่อง แนวทางการแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือ วิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560

คำร้องขอแต่งกายของนักศึกษา

คำร้องขอแต่งกายของบัณฑิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *