สพน. จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย หวังสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่

DSSD organizes safe driving training hoping to create awareness of safety in driving

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินัยจราจร โดยเริ่มจากกิจกรรมเช็คอินให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่บนความประมาทซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎจราจร ป้ายจราจร สิทธิในการใช้ทาง เครื่องหมายบนพื้นผิวจราจร วินัยในการขับขี่ จุดเสี่ยงต่างๆ การเลือกใช้หมวกนิรภัย ตลอดจนเทคนิคในการขับขี่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการใช้สิทธิ์ กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 290 คน ผลการประเมินกิจกรรมโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมากถึงมากที่สุดร้อยละ100(ดีมาก33% ดีมากที่สุด 67%) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 100% จะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์มีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้อีก

สพน. จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย หวังสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่
สพน. จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย หวังสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.