Home / ชัชพล ยิ่งดำนุ่น

ชัชพล ยิ่งดำนุ่น

ประกาศงานหอพัก เรื่อง เปิดระบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เลขประจำตัว 611xxxxx)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการย้ายบ้านเลขที่เข้าหอพักน …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพักเรียบร้อยแล้ว ปีการศึกษา 1/2561 (60*-54*)

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพั …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ปรับกำหนดการเรียกรายชื่อลำดับสำรองและประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561(ชำระค่าจองหอพักแล้ว)

เนื่องจาก งานหอพักขยายเวลาการชำระเงินค่าจองหอพัก ป …

Read More »