คณะผู้บริหารส่วนกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ผู้บริหาร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
 • สังกัด : สำนักผู้บริหาร, สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • โทรศัพท์ : 2873
 • อีเมลล์ : sarawoot.pa@wu.ac.th

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

 • ผู้บริหาร : นายปิยวัชน์ คงอินทร์
 • สังกัด : ส่วนกิจการนักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 3167
 • อีเมลล์ : kpiyawat@wu.ac.th

หัวหน้างานหอพัก

 • ผู้บริหาร : นางสาวสุมาลี สุโขพล
 • สังกัด : งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 3162
 • อีเมลล์ : ssumalee@wu.ac.th

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

 • ผู้บริหาร : นางชูใจ ช่วยชู
 • สังกัด : งานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 3167
 • อีเมลล์ : cchujai@wu.ac.th

หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 • ผู้บริหาร : นางกอบสุข อรชร
 • สังกัด : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 3167
 • อีเมลล์ : okobsuk@wu.ac.th

หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

 • ผู้บริหาร : นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์
 • สังกัด : ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา
 • โทรศัพท์ : 4030, 5720
 • อีเมลล์ : msaranra@wu.ac.th