แบนเนอร์ ปฏิทินกิจกรรม Flash Info

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวบรวมแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมสำหรับนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมบริการนักศึกษา ขึ้นเป็น แผนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน - มีนาคม 2566

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน - มกราคม 2566

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน - ธันวาคม 2565

ปฏิทินกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน - พฤศจิกายน 2565