คู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรฐานกลาง 5ส

1. มาตรฐานกลาง บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน
2. มาตรฐานกลาง ป้ายบ่งชี้
3. มาตรฐานกลาง โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์
4. มาตรฐานกลาง ตู้เก็บเอกสาร
5. มาตรฐานกลาง แฟ้มเอกสาร
6. มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
7. มาตรฐานกลาง อุปกรณ์สำนักงาน
8. มาตรฐานกลาง ห้องประชุม
9. มาตรฐานกลาง ห้องรับแขก/มุมรับแขก
10. มาตรฐานกลาง แผงสวิทซ์ไฟ
11. มาตรฐานกลาง เครื่องปรับอากาศ
12. มาตรฐานกลาง ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน
13. มาตรฐานกลาง ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร
14. มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่าย
15. มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง
16. มาตรฐานกลาง ตู้น้ำดื่ม
17. มาตรฐานกลาง ถังขยะ
18. มาตรฐานกลาง บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
19. มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา

เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน 5ส

แผนปฏิบัติ 5ส ส่วนกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ของส่วนกิจการนักศึกษา

  • ไม่มีผู้ได้รับอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน
  • มีการตรวจประเมินตนเอง (Self Audit) ทุก 2 เดือน
  • คะแนนประเมินเฉลี่ย 5ส ของหน่วยงานโดยการตรวจประเมินของคณะกรรมการกลาง มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5.00
  • บุคลากร นักศึกษา มีคะแนนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมสำนักงานที่มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป

การจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกลาง

ผลการดำเนินงาน 5ส ประจำปี 2563

ผลการดำเนินงาน 5ส ประจำปี 2563

ผลการดำเนินงาน 5ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563

ประมวลภาพกิจกรรม 5ส

5ส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการ 5ส ตรวจพื้นที่

คณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตรวจพื้นที่ ส่วนกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

มหกรรมวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

วลัยลักษณ์ Big Cleaning day

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ผลการตรวจ Self Audit 5ส (1/2561)