ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ