ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-17

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

นักศึกษาพึงพอใจต่อระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ของสำนักวิชา/วิทยาลัย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี และมีความสุข ของทุกสำนักวิชา/วิทยาลัย ประเมินความพึงพอใจและความสุข (Happinomiter) ของนักศึกษาต่อระบบ เก่ง ดี มีสุข ของสำนักวิชา ปีงบประมาณ 2566 โดยประเมินนักศึกษาที่กำลังศึกษาทุกคน ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

จากประเด็นคำถามข้อที่ 8 : นักศึกษา พึงพอใจ ต่อระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา เพียงใด ผลการประเมิน นักศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.12

นักศึกษาพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามนโยบายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามหลักค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ

ในปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1-2) ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.14