ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ