ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-16

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านศูนย์ Smile & Smart Center ร่วมกับเครือข่ายระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี มีความสุข โดยมีทุกสำนักวิชา/วิทยาลัยอยู่ในเครือข่ายนี้

สถิติการให้คำปรึกษาศูนย์ Smile & Smart Center ปี 2564-2566

สถิติการให้คำปรึกษาศูนย์ Smile & Smart Center ปี 2564-2566
สถิติการให้คำปรึกษาศูนย์ Smile & Smart Center ปี 2564-2566
สถิติการให้คำปรึกษาศูนย์ Smile & Smart Center ปี 2564-2566
สถิติการให้คำปรึกษาศูนย์ Smile & Smart Center ปี 2564-2566
สถิติการให้คำปรึกษาศูนย์ Smile & Smart Center ปี 2564-2566

สถิติการให้บริการทุนการศึกษาทั่วไป ทำเนียบผู้บริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2565

งานแนะแนวและทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดบริการทุนการศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามเจตนารมณ์ของผู้มีอุปการะคุณบริจาคทุนการศึกษา โดยระดมทุนการศึกษาจากผู้มีจิตกุศลทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา เพื่อนำเงินทุนการศึกษามาจัดสรรแก่นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน โดยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาทุกภาคการศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละทุนโดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์จากทุกสำนักวิชา นอกจากนั้นยังได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี