ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-15

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้บริการแก่นักศึกษาเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีขั้นตอนการรับบริการที่ชัดเจนแก่นักศึกษาผู้รับบริการ โดยบริการที่ขอยกตัวอย่างในการรายงานความโปร่งใส ได้แก่

คู่มือ/ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

รายละเอียดขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าระบราชการทหารกองประจำการ
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าระบราชการทหารกองประจำการ
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าระบราชการทหารกองประจำการ
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าระบราชการทหารกองประจำการ
ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าระบราชการทหารกองประจำการ