ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน O-14

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

บุคลากรส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษายืดหลักการปฏิบัติงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ส่วนกิจการนักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยในปีงบประมาณ 2565 พนักงานส่วนส่งเสริมแและพัฒนานักศึกษาทุกคนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กำหนดในคำอธิบายภาะงาน (Job Description) ครบทุกคน ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานแนะแนวและทุนการศึกษา

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไปและธุรการ