ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษายืดหลักการปฏิบัติงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ส่วนกิจการนักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกำหนดให้พนักงานส่วนกิจการนักศึกษาทุกคนจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของตนเอง (อยู่ระหว่างการรวบรวมและยื่นเสนอต่อส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) ซึ่งในขณะนี้มีคู่มือปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ได้แก่

คู่มือการปฏิบัติงาน

เล่นเกมส์ไพ่พร้อมให้คำปรึกษา

นางชูใจ ช่วยชู

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา

การดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างมีขั้นตอน วิธีการ และการวางแผนช่วยเหลือนักศึกษาที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิจและจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เผชิญปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม ปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง