ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

สื่อสังคมออนไลน์

ส่วนกิจการนักศึกษาใช้สื่อสังคมออนไลน์ บนแพล็ตฟอร์ม Facebook เป็นหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก โดยในแต่ละ Facebook Page ต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่างๆ คอยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการ