Goal 3 : Good Health and Well Being

3.3 Collaboration and Health Services

ประสานการจัดบริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา

3.3.6 สถานศึกษาปลอดบุหรี่

ภาพหอพัก WU Residence

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐถือเป็นสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมเชิงสัญลักษณ์ถึงการไม่สูบบุหรี่ที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อตนเอง เศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังมีการติดสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ตามอาคารและสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นความผิดวินัยนักศึกษาด้วยโดยหักคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน จาก 100 คะแนน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตสูบบุหรี่เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่โดยให้มีระยะห่างจากอาคารและมีสื่อรณรงค์เพื่อการลดละเลิกบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

ราชกิจจานุเบกษา-สถานศึกษาเป็นสถานที่ตุ้มครอง
ราชกิจจานุเบกษา-สถานศึกษาเป็นสถานที่ตุ้มครอง

การดำเนินการเมื่อนักศึกษากระทำผิด

หน้าจอบันทึกนักศึกษาสูบบุหรี่

เมื่อพบนักศึกษากระทำความผิด มีพฤติกรรม สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีแนวทางการดำเนินการบันทึกและลงโทษ ดังนี้

  1. ผู้พบเห็นนักศึกษากระทำความผิดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ แจ้งให้สายตรวจเข้าไปในพื้นที่กระทำความผิด
  2. สายตรวจบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่กระทำความผิด
  3. กรณีนักศึกษากระทำความผิดที่หอพัก ที่ปรึกษาหอพักบันทึกข้อมูล
  4. ส่งรายชื่อและข้อมูลการกระทำความผิดมายัง งานวินัยนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
  5. งานวินัยนักศึกษา บันทึกข้อมูลในระบบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษา
  6. งานวินัยนักศึกษา ประมวลผลข้อมูลตามรอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

** นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้องรักษาคะแนนความประพฤติของตัวเอง เมื่อนักศึกษากระทำผิดวินัยจะถูกหักคะแนนวินัยทุกครั้ง นักศึกษาที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ 70 คะแนนขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะไม่ออกใบรับรองความประพฤติ และหากถูกหักคะแนนความประพฤติ จนถึง 100 คะแนน นักศึกษาจะไม่สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในโอกาสต่างๆ ตัวอย่างเช่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

          เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีบุคลากร Smile & Smart Center และอาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี จิตแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยาการจัดอบรม ให้กับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 นักศึกษาสำนักวิชาอื่นๆ (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา และห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

          จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำให้ทราบถึง ข้อมูลทั่วไปของบุหรี่ ผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อร่างกาย การเป็นโรคในช่องปากที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคจากภาวะความผิดปกติในช่องปากหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งของช่องปาก ลิ้น และริมฝีปาก โรคปริทันต์ และการสูญเสียฟัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทันตแพทย์ควรดูแล รักษา และแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ การอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครที่สูบบุหรี่มาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การให้คำปรึกษา การเข้าใจญาติของผู้ใช้บุหรี่ และชวนกันเลิกบุหรี่ และมีการติดตามให้กำลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานของนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพต่อไป