Goal 3 : Good Health and Well Being

3.3 Collaboration and Health Services

ประสานการจัดบริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา

3.3.4 บริการด้านสุขภาวะทางเพศ

       ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สถานการณ์ปัญหา และความต้องการของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาวะที่เป็นสุขในการดำเนินชีวิตทางเพศของนักศึกษา ด้วยการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง สามารถเลือกใช้ชีวิตตามการให้คุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการกระทำในสิ่งที่ตนเองเลือกและตัดสินใจ รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพทางเพศ สามารถจัดการผลที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิต ตลอดจนเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพทางเพศที่ปลอดภัยได้อย่างแท้จริง ผ่านระบบดูแลและเสริมสร้างศักกยภาพนักศึกษา Smile & Smart Center เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและทำการส่งต่อเข้าสู่การบริการในภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการของโครงการ กระบวนการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับนักศึกษา ได้แก่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และสหทัยมูลนิธิ เป็นต้น

เครือข่ายดูแลนักศึกษา

การดำเนินงานของเครือข่ายช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาวะทางเพศ

         สำหรับนักศึกษาที่ต้องการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาวทางเพศ ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่น ภาวะตั้งครรภ์ในขณะเป็นนักศึกษา Smile & Smart Center มีบริการให้การปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้โดยไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนจบปัญหา

ขั้นตอนการช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้สามารถเรียนต่อจนจบหลักสูตร