Goal 2 - Zero Hunger

2.3 Student Hunger

ขจัดความหิวโหยของนักศึกษา

2.3.2 การขจัดความหิวโหยของนักศึกษา

การดำเนินงานด้านทุนการศึกษา

เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาและสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะไม่ให้นักศึกษาต้องออกจากเรียนด้วยเหตุเพราะไม่มีเงินเรียน จึงจัดให้มีบริการด้านทุนการศึกษา เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา ให้นักศึกษา ดังนี้

1. กองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) ให้บริการนักศึกษา จำนวน 2,403 คน
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้บริการนักศึกษา จำนวน 1,289 คน
นักศึกษาประชุมชี้แจงพิธีมอบทุนการศึกษา
นักศึกษากรอกเอกสารเงินกู้ยืมกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.

2. ทุนการศึกษาทั่วไป (ต่อเนื่องจนจบ)

 1. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บริการนักศึกษา จำนวน 28 คน
 2. ทุนเฉลิมราชกุมารี จำนวน 4 คน
 3. ทุนสานฝันการกีฬาชายแดนใต้ จำนวน 17 คน
 4. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอวน.) จำนวน 25 คน
 5. โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 8 คน
 6. โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม จำนวน 9 คน
 7. โครงการทุนนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ จำนวน 2 คน
 8. กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ทุนเรียนดี-ทุนสร้างโอกาส) จำนวน 6 คน
 9. โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน จำนวน 3 คน
 10. โครงการ Smart Farmer จำนวน 2 คน
 11. โครงการทุนพัฒนาบัณทิตสำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวน 146 คน
 12. กองทุนรวมใจวลัยลักษณ์ จำนวน 9 คน
 13. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) จำนวน 23 คน
 14. โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา จำนวน 19 คน
 15. โครงการทุนเพชรน้ำหนึ่ง จำนวน 36 คน
 16. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักตลอดปีการศึกษา จำนวน 6 คน
 17. ทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณ บริษัท ห้างร้าน จำนวน 78 คน
 18. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 คน
 19. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จำนวน 2 คน
 20. ทุนมูลนิธิต่างๆ จำนวน 9 คน
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

4 ทุนการศึกษาทั่วไป (รายปี) จำนวน 192 คน
5. ทุนทำงานพิเศษ จำนวน 156 คน
6. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน จำนวน 5 คน
7. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 635 คน

รวมตลอดปีการศึกษา 2563 สามารถดูแลนักศึกษาได้จำนวน 1,018 คน เพิ่มจากปีการศึกษา 2562 : 758 คน คิดเป็น 34.30% จำนวนเงินทุนการศึกษา 40,723,664 บาท เพิ่มจากปีการศึกษา 2562 : 29,852,550 บาท คิดเป็น 36.42% (ทั้งนี้นักศึกษาบางคนอาจได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน)

การดำเนินงานเพื่อขจัดความหิวโหย

ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ตั้งอยู่ในเขตหอพักนักศึกษาเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของนักศึกษา  โดยความควบคุมของศูนย์บริหารทรัพย์สินในการจัดหาร้านค้าร้านอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาร่วมในการคัดเลือกและประเมินร้านค้าร้านอาหารอย่างสม่ำเสมอ

          อาจไม่ใช่นักศึกษาทุกคนที่มีความพร้อมในการดำรงชีวิตเมื่อมาเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจำนวนหนึ่งยังต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานคือการมีอาหารทานครบทุกมื้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยการประสานงานของศูนย์บริหารทรัพย์สินที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการร้านอาหารและร้านค้าของมหาวิทยาลัย จัดให้มีทุนการศึกษา “สายใยสัมพันธ์” โดยความอนุเคราะห์อาหารจากผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนได้รับประทานอาหารครบมื้อโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จากนักศึกษาที่รับทุน ซึ่งนักศึกษาบางคนที่ไม่มีภารกิจด้านการเรียนจะช่วยเหลืองานร้านอาหารที่ตนรับทุนการศึกษาเป็นการตอบแทนด้วย จากการสำรวจข้อมูลในปีการศึกษา 2564 พบว่า

 • ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ “สายใยสัมพันธ์” เพื่อแบ่งปันอาหารแก่นักศึกษาตลอดปีการศึกษา จำนวน 53 ร้าน
 • ร้านอาหาร 2 ร้าน ให้การอนุเคราะห์ทุนอาหารแก่นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 4 คน
 • นักศึกษารับทุนอาหาร จำนวน 114 คน

ผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา จำนวน 15-20 ทุน/ปีการศึกษา

การเข้าถึงทุนอาหาร “สายใยสัมพันธ์”

          ระบบการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะดูแลนักศึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เป็นช่องทางที่เปิดรับข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือด้านอาหารแก่นักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ด้วยกลไกของที่ปรึกษาหอพักที่คอยดูแลนักศึกษาที่หอพักทุกหลัง จำนวน 15 คน และด้วยความช่วยเหลือของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก หากพบว่านักศึกษาหอพักคนใดมีความต้องการด้านอาหาร ที่ปรึกษาหอพักจะประสานข้อมูลไปยังศูนย์บริหารทรัพย์สินเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านั้นทันที นอกจากนั้น งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ยังเป็นช่องทางหลักที่อาจารย์ของแต่ละสำนักวิชา หากพบว่าลูกศิษย์มีความต้องการการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา หรือต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารบริโภคจะติดต่อมายังส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ซึ่งหากเป็นความต้องการด้านอาหาร ส่วนกิจการนักศึกษาจะเร่งประสานงานกับศูนย์บริหารทรัพย์สินเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยเร่งด่วน

ตลาดจันทร์ประดู่ 2563