งานหอพักนักศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center)

ที่ปรึกษาหอพัก
ที่ปรึกษาหอพักอยู่ประจำทุกหอพักเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหอพักในทุกเรื่อง
ดูแลดุจญาติมิตร
ที่ปรึกษาหอพักให้คำแนะนำนักศึกษาได้ในทุกเรื่อง
หอพักลักษณานิเวศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพอพักบริการแก่นักศึกษา 13 หลัง
รองรับนักศึกษากว่า 5,000 คน
Previous
Next

ภารกิจงานหอพักนักศึกษา

สร้างสภาพแวดล้อมหอพักให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา มีคุณลักษณะด้านกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาความเป็นผู้นำ

ที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร  We support you like family

บริการให้คำปรึกษา

เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในหอพักและมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาหอพัก

เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมชาวหอพัก

ส่งเสริมวินัยนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ดูแลระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

รู้จัก.. ลักษณานิเวศ

ที่ปรึกษาหอพักมีภาระงาน หน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องที่พักนักศึกษา พ.ศ. 2544 ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก
 • ช่วยเหลือนักศึกษาในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานหอพัก และจัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก
 • ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 • รายงานให้หัวหน้าบริหารหอพักทราบเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ของหอพัก
  ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดบริการให้คำปรึกษา
 • ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ติดตามดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • สนับสนุนนักศึกษาให้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคม ชาวหอพัก
 • จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก
 • มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก
 • มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 • มีบริการรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการยาสามัญประจำบ้าน
 • มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 • มีห้องกิจกรรมกลาง
 • มีบริการน้ำดื่มร้อน/เย็น
 • มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
 • รถไฟฟ้าบริการสำหรับนักศึกษา
 • โรงอาหารช่อประดู่
 • ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center
 • บริการไปรษณีย์ไทย
 • บริการรับจดหมายและพัสดุนักศึกษาหอพัก

ระบุ …….ชื่อ-สกุล ………..หอ/ห้อง ……….

ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย Walailak Go Green ในส่วนของการบริหารจัดการการใช้พลังงานที่หอพักนักศึกษา ได้รณรงค์การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ดังนี้

 • กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสม
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์พลังงาน
 • ติดตามกำกับนักศึกษาในหอพักให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนักศึกษาหอพักร่วมคิดและดำเนินการในทุกกระบวนการ หนึ่งในนโยบายที่กำหนดร่วมกันและดำเนินการเป็นรูปธรรม คือ การกำหนดประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในหอพัก การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและชื่นชมหอพักที่ใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้น

 

รู้จัก.. ลักษณานิเวศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาที่หอพักทุกหอ เรียกว่า “ที่ปรึกษาหอพัก” โดยที่ปรึกษาหอพักมีหน้าที่หลัก 4 ด้าน คือ

 • การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกเรื่อง
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมชาวหอพัก
 • ส่งเสริมวินัยนักศึกษา การอยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมีกฏกติกาเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย
 • จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่นักศึกษาหอพักอย่างเพียงพอ

บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

 • รถไฟฟ้าบริการสำหรับนักศึกษา
 • โรงอาหารช่อประดู่
 • ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center
 • บริการไปรษณีย์ไทย
 • บริการรับจดหมายและพัสดุนักศึกษาหอพัก

รู้จักหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 4,888 เตียง จำนวน 13 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพัก Superior

ห้องธรรมดา (Superior) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท

หอพัก Deluxe

ห้องปรับอากาศ (Deluxe) สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Suite

ห้องปรับอากาศ (Suite) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Resident

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทห้องพัก

ลักษณะห้องพัก

อัตราค่าธรรมเนียม

(คน/ภาคการศึกษา)

ห้องธรรมดา (Superior)

สำหรับ 4 คน

- หอชาย 2 หอ
(ลักษณานิเวศ 5 และ 7)

- หอหญิง 8 หอ
(ลักษณานิเวศ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13 และ 14)

 เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

- เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูก)

- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

- ตู้เสื้อผ้า

- ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)

2,700 บาท

ห้องปรับอากาศ (Deluxe)

สำหรับ 2 คน

- หอชาย 1 หอ (ลักษณานิเวศ 17)

- หอหญิง 1 หอ (ลักษณานิเวศ 16)

 

- เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)

- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

- ตู้เสื้อผ้า

- ห้องน้ำภายในห้องพัก

 - ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้ จริงเป็นรายเดือน

 

4,500 บาท

ห้องปรับอากาศ (Suite)

สำหรับ 4 คน

- หอหญิง 1 หอ (ลักษณานิเวศ 18)

- เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)

- 2 ห้องนอน 1ห้องทำงาน

- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

 - ตู้เสื้อผ้า

 - ชุดรับแขก 1 ชุด

 -ห้องน้ำภายในห้องพัก

 -ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือนธรรมเนียม

 

4,800 บาท

กิจกรรมนักศึกษาหอพัก

ส่วนกิจการนักศึกษาเชื่อว่าการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหอพักสามารถสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 4 ประการได้
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

ที่ปรึกษาหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร

สุมาลี สุโขพล (ป้าลี)

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
โทร. 075-673000 ต่อ 3162

เสาวณีย์ บุญยเกียรติ (พี่สร้อย)

หอพักลักษณานิเวศ 1
โทร. 075-673000 ต่อ 5001-2

พรพิลาส นราพงศ์ (พี่ไก่)

หอพักลักษณานิเวศ 2
โทร. 075-673000 ต่อ 5005-6

สุภาพร คงชัยศรี (พี่ตุ้น)

หอพักลักษณานิเวศ 3
โทร. 075-673000 ต่อ 5009-10

ชวนพิศ เกื้อมา (พี่ยาย)

หอพักลักษณานิเวศ 4
โทร. 075-673000 ต่อ 5013-14

ว่าที่ ร.ท.ศุภชัย ปลักปลา (พี่โผน)

หอพักลักษณานิเวศ 5
โทร. 075-673000 ต่อ 5017-18

โอม สุขปลอด (พี่โอม)

หอพักลักษณานิเวศ 7
โทร. 075-673000 ต่อ 5021-22

ปฐมาวดี บุญโนนแต้ (พี่แป้ง)

หอพักลักษณานิเวศ 10
โทร. 075-673000 ต่อ 5025-26

วรพิดา คงช่วย (พี่ปุ๊บ)

หอพักลักษณานิเวศ 11
โทร. 075-673000 ต่อ 5029-30

ณัฐชนัญ สบเหมาะ (พี่หยิน)

หอพักลักษณานิเวศ 13
โทร. 075-673000 ต่อ 5033-34

นิตยา แก่นบุญ (พี่นิต)

หอพักลักษณานิเวศ 14
โทร. 075-673000 ต่อ 5037-38

อัมพร รัตนวิจิตร (พี่แป้น)

หอพักลักษณานิเวศ 16
โทร. 075-673000 ต่อ 5041-42

ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน (พี่วุธ)

หอพักลักษณานิเวศ 17
โทร. 075-673000 ต่อ 5045-46

อรอนงค์ สุขปลอด (พี่โอ๋)

หอพักลักษณานิเวศ 18
โทร. 075-673000 ต่อ 5049-50

การติดต่อ

สามารถติดต่องานหอพักนักศึกษาได้ที่

ศูนย์ประสานงานหอพัก โทรศัพท์ 075-673185-6

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -22.00 น. (วันหยุด เวลา 08.30-16.30 น. )

คุณสุมาลี สุโขพล (หัวหน้างานหอพักนักศึกษา)

โทร 075-673162