งานหอพักนักศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center)

ที่ปรึกษาหอพัก
ที่ปรึกษาหอพักอยู่ประจำทุกหอพักเพื่อดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหอพักในทุกเรื่อง
ดูแลดุจญาติมิตร
ที่ปรึกษาหอพักให้คำแนะนำนักศึกษาได้ในทุกเรื่อง
หอพักลักษณานิเวศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพอพักบริการแก่นักศึกษา 13 หลัง
รองรับนักศึกษากว่า 5,000 คน
Previous
Next

           มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา หอพักนักศึกษามหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ จึงเป็นมากกว่าหอพัก ด้วยมุ่งหวังให้เป็นชุนชนแห่งการเรียนรู้ อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย ให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ภารกิจงานหอพักนักศึกษา

สร้างสภาพแวดล้อมหอพักให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา มีคุณลักษณะด้านกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาความเป็นผู้นำ

ที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร  We support you like family

บริการให้คำปรึกษา

เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในหอพักและมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาหอพัก

เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมชาวหอพัก

ส่งเสริมวินัยนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก

ดูแลระบบสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

รู้จัก.. ลักษณานิเวศ

ที่ปรึกษาหอพักมีภาระงาน หน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเรื่องที่พักนักศึกษา พ.ศ. 2544 ดังนี้

 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของนักศึกษาในหอพัก
 • ช่วยเหลือนักศึกษาในหอพักเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานหอพัก และจัดระบบบริการต่างๆ ของหอพักให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพัก
 • ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 • รายงานให้หัวหน้าบริหารหอพักทราบเกี่ยวกับปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ของหอพัก
  ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดบริการให้คำปรึกษา
 • ดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ติดตามดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • สนับสนุนนักศึกษาให้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคม ชาวหอพัก
 • จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก และข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก
 • มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพัก
 • มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN)
 • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีระบบกล้องวงจรปิดภายในหอพักทุกหอพักและในบริเวณเขตหอพัก
 • มีบริการรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการยาสามัญประจำบ้าน
 • มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก
 • มีห้องกิจกรรมกลาง
 • มีบริการน้ำดื่มร้อน/เย็น
 • มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
 • รถไฟฟ้าบริการสำหรับนักศึกษา
 • โรงอาหารช่อประดู่
 • ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center
 • บริการไปรษณีย์ไทย
 • บริการรับจดหมายและพัสดุนักศึกษาหอพัก

ระบุ …….ชื่อ-สกุล ………..หอ/ห้อง ……….

ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย Walailak Go Green ในส่วนของการบริหารจัดการการใช้พลังงานที่หอพักนักศึกษา ได้รณรงค์การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ดังนี้

 • กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสม
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์พลังงาน
 • ติดตามกำกับนักศึกษาในหอพักให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนักศึกษาหอพักร่วมคิดและดำเนินการในทุกกระบวนการ หนึ่งในนโยบายที่กำหนดร่วมกันและดำเนินการเป็นรูปธรรม คือ การกำหนดประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในหอพัก การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและชื่นชมหอพักที่ใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้น

 

รู้จัก.. ลักษณานิเวศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาที่หอพักทุกหอ เรียกว่า “ที่ปรึกษาหอพัก” โดยที่ปรึกษาหอพักมีหน้าที่หลัก 4 ด้าน คือ

 • การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกเรื่อง
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาคมชาวหอพัก
 • ส่งเสริมวินัยนักศึกษา การอยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมีกฏกติกาเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย
 • จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่นักศึกษาหอพักอย่างเพียงพอ

บริการที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

 • รถไฟฟ้าบริการสำหรับนักศึกษา
 • โรงอาหารช่อประดู่
 • ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงินสด
 • สนามกีฬากลางแจ้งและศูนย์กีฬาในร่ม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์หนังสือ WU Book Center
 • บริการไปรษณีย์ไทย
 • บริการรับจดหมายและพัสดุนักศึกษาหอพัก

รู้จักหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาพักได้ จำนวน 5,500 เตียง จำนวน 15 หอ โดยแบ่งเป็นหอพักประเภทต่างๆ ดังนี้

หอพัก Superior

ห้องธรรมดา (Superior) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำรวม หอชาย 2 หอ หอหญิง 8 หอ เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ค่าหอพัก/คน/ภาค 2,700 บาท

หอพัก Deluxe

ห้องปรับอากาศ (Deluxe) สำหรับ 2 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอชาย 1 หอ หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,500 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Suite

ห้องปรับอากาศ (Suite) สำหรับ 4 คน ห้องน้ำภายในห้อง หอหญิง 1 หอ ค่าหอพัก/คน/ภาค 4,800 บาท ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามใช้จริง

หอพัก Resident

ห้องปรับอากาศ private room/ Shared room หอชาย 1 หอ (19) หอหญิง 1 หอ (20) ราคา 5000 บาท/ ห้อง/เดือน ค่าไฟฟ้ารายเดือนตามที่ใช้จริง

ประเภทห้องพัก

ลักษณะห้องพัก

อัตราค่าธรรมเนียม

(คน/ภาคการศึกษา)

ห้องธรรมดา (Superior)

สำหรับ 4 คน

- หอชาย 2 หอ
(ลักษณานิเวศ 5 และ 7)

- หอหญิง 8 หอ
(ลักษณานิเวศ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13 และ 14)

 เป็นหอสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

- เตียงนอน 4 เตียง (เตียง 2 ชั้น พร้อมฟูก)

- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

- ตู้เสื้อผ้า

- ห้องน้ำรวม (ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อ่างซักล้าง)

2,700 บาท

ห้องปรับอากาศ (Deluxe)

สำหรับ 2 คน

- หอชาย 1 หอ (ลักษณานิเวศ 17)

- หอหญิง 1 หอ (ลักษณานิเวศ 16)

 

- เตียงนอน 2 เตียง (พร้อมฟูกนอน)

- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

- ตู้เสื้อผ้า

- ห้องน้ำภายในห้องพัก

 - ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้ จริงเป็นรายเดือน

 

4,500 บาท

ห้องปรับอากาศ (Suite)

สำหรับ 4 คน

- หอหญิง 1 หอ (ลักษณานิเวศ 18)

- เตียงนอน 4 เตียง (พร้อมฟูกนอน)

- 2 ห้องนอน 1ห้องทำงาน

- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

 - ตู้เสื้อผ้า

 - ชุดรับแขก 1 ชุด

 -ห้องน้ำภายในห้องพัก

 -ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือนธรรมเนียม

 

4,800 บาท

ห้องปรับอากาศระดับพรีเมียร์ม (Resident)

สำหรับ 1-2 คน

- หอชาย 1 หอ (Resident 19)

- หอหญิง 1 หอ (Resident 20)

- เตียงนอนสองเตียงพร้อมฟูกนอน

- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้

 - ตู้เสื้อผ้า

 - อ่างล้างจาน

 -ห้องน้ำภายในห้องพัก

 -ชำระค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงเป็นรายเดือนธรรมเนียม

 

5,000 บาท/ห้อง/เดือน

กิจกรรมนักศึกษาหอพัก

ส่วนกิจการนักศึกษาเชื่อว่าการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหอพักสามารถสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 4 ประการได้

ที่ปรึกษาหอพัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้มีที่ปรึกษาหอพักประจำทุกหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน ดูแลนักศึกษาดุจญาติมิตร

สุมาลี สุโขพล (ป้าลี)

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
โทรภายใน 73162 โทรตรง 0-756-73162

เสาวณีย์ บุญยเกียรติ (พี่สร้อย)

หอพักลักษณานิเวศ 1
โทรภายใน 76501 โทรตรง 0-756-76501

พรพิลาส นราพงศ์ (พี่ไก่)

หอพักลักษณานิเวศ 2
โทรภายใน 76505 โทรตรง 0-756-76505

สุภาพร คงชัยศรี (พี่ตุ้น)

หอพักลักษณานิเวศ 3
โทรภายใน 76509 โทรตรง 0-756-76509

ชวนพิศ เกื้อมา (พี่ยาย)

หอพักลักษณานิเวศ 4
โทรภายใน 76513 โทรตรง 0-756-76513

ว่าที่ ร.ท.ศุภชัย ปลักปลา (พี่โผน)

หอพักลักษณานิเวศ 5
โทรภายใน 76517 โทรตรง 0-756-76517

โอม สุขปลอด (พี่โอม)

หอพักลักษณานิเวศ 7
โทรภายใน 76521 โทรตรง 0-756-76521

ปฐมาวดี บุญโนนแต้ (พี่แป้ง)

หอพักลักษณานิเวศ 10
โทรภายใน 76525 โทรตรง 0-756-76525

วิลาวรรณ พื้นสุนทร (พี่ฝน)

หอพักลักษณานิเวศ 11
โทรภายใน 76529 โทรตรง 0-756-76529

ณัฐชนัญ สบเหมาะ (พี่หยิน)

หอพักลักษณานิเวศ 13
โทรภายใน 76533 โทรตรง 0-756-76533

นิตยา แก่นบุญ (พี่นิต)

หอพักลักษณานิเวศ 14
โทรภายใน 76537 โทรตรง 0-756-76537

อัมพร รัตนวิจิตร (พี่แป้น)

หอพักลักษณานิเวศ 16
โทรภายใน 76541 โทรตรง 0-756-76541

ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน (พี่วุธ)

หอพักลักษณานิเวศ 17
โทรภายใน 76545 โทรตรง 0-756-76545

อรอนงค์ สุขปลอด (พี่โอ๋)

หอพักลักษณานิเวศ 18
โทรภายใน 76549 โทรตรง 0-756-76549

รุ่งทิพย์ จิตต์พันธ์ (พี่ทิพย์)

หอพัก WU Residence 19 และ 20
โทรภายใน 73185, 73190
โทรตรง 0- 756-73185, 0-756-73190

การติดต่อ

สามารถติดต่องานหอพักนักศึกษาได้ที่

ศูนย์ประสานงานหอพัก โทรภายใน โทรศัพท์ 0-756-73185, 0-756-73186

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -22.00 น. (วันหยุด เวลา 08.30-16.30 น. )

คุณสุมาลี สุโขพล (หัวหน้างานหอพักนักศึกษา)

โทร 075-673162