Home / Smile & Smart Center – Old

Smile & Smart Center – Old

เพื่อนคู่คิดของนักศึกษา

Your Working Space

ที่ศูนย์ Smile & Smart Center เป็นที่สำหรับนักศึกษาทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้ที่นี่ ไม่ว่าจะนัดหมาย พบปะ เจอกับเพื่อนนักศึกษาเพื่อทบทวนบทเรียน ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะที่ Smile & Smart Center เราเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาณ Wifi โต๊ะทำานสำหรับนักศึกษาอย่างเพียงพอ

ศึกษาเพิ่มเติม

Smile & smart Center เตรียมหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาศึกษาหาความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ

Find Yourself.. Find Your Potential

มีหลากหลายวิธีที่โค๊ชของ Smile & Smart Center จะช่วยนักศึกษาค้นพบตนเอง เพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่มาใช้ประโยชน์ในการเรียน เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมร่วมกับพันธมิตร

Smile & smart Center จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะในวัน วันกิจกรรม… วันพุธบ่าย เช่น ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์จัดกิจกรรมนวดคลายเครียด การเสวนากับคุณหมอ ในประเด็นต่างๆ ของวัยรุ่น เป็นต้น

Smile & Smart Center

Smile & Smart Center ตั้งอยู่ที่ โถงอาคารไทยบุรี (บริเวณทางเชื่อมอาคารเรียนรวม 5) หากต้องการเข้ารับบริการ โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 075-673122-3