เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตและไม่อนุญาตให้ใช้ในหอพักธรรมดา

ด้วยงานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสม ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์พลังงาน ติดตามกำกับนักศึกษาในหอพักให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความข้อ 4 และข้อ 36(13) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยงานหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2544 จึงขอประกาศรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้ใช้ในหอพักนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นการเฉพาะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และยังเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในหอพักเกินขนาด ดังนี้

  1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ โดยต้องมีฉลากแสดงเครื่องหมายประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และผลิตได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ให้นำมาใช้ชนิดละไม่เกิน 1 เครื่อง ดังนี้

1.1 พัดลม ใบพัดขนาด 14-16 นิ้ว ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 55 วัตต์

1.2 เครื่องเป่าผมหรือหนีบผม ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 วัตต์

1.3 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

 

  1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในหอพักที่นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้ารายเดือน เนื่องจากหอพักนักศึกษามีบริการให้ใช้ร่วมกันแล้ว หรืออาจส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายไฟฟ้าหรือนโยบาย การประหยัดพลังงาน ดังนี้

2.1 เตารีด

2.2 เครื่องทำน้ำร้อน หรือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

2.3 เครื่องทำน้ำเย็นไฟฟ้า

2.4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือกระทะไฟฟ้า

2.5 ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารที่ใช้ไฟฟ้า

2.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ที่ปรึกษาหอพักพิจารณาแล้วเห็นว่าเกินความจำเป็น หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย

หากนักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโดยนำเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท หรือชนิดที่ประกาศห้ามเข้ามาใช้หรือเก็บไว้ในห้องพัก หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ที่ปรึกษาหอพักที่ตรวจพบ ทำการยึดโดยพลันและทำบัญชีการยึด และดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย มาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาที่กระทำผิดวินัยหอพัก

หอพักปรับอากาศ 16,17,18 และหอพักลักษณานิเวศ 14