โครงการสีเขียว ส่วนกิจการนักศึกษา

นโยบายการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพประกาศ-นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน-มวล

นโยบายของส่วนกิจการนักศึกษา

“ส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”
นักศึกษา และพนักงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว – ส่วนกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย

คณะกรรมการสีเขียว-ส่วนกิจการนักศึกษา-2564

1. สถานที่ตั้งของส่วนกิจการนักศึกษา

สำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารไทยบุรี

หอพักลักษณานิเวศ 13 หลัง

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ อาคารกีฬาในร่ม สนามกีฬา

2. ส่วนกิจการนักศึกษาและสิ่งแวดล้อมสีเขียว

การจัดสิ่งแวดล้อมของสำนักงานตามแนวคิดอาคาร สีเขียว เพื่อประหยัดทรัพยากร เช่น
– ใช้หลอดประหยัดพลังงาน ชนิด LED
– ติดฟิลม์กรองแสงความเข้มสูงบนกระจกด้านที่รับแสงตลอดปี
– ปิดหลอดไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศตอนเที่ยง
– รณรงค์ปลูกต้นไม้บริเวณหอพักนักศึกษา
– ลอกคูระบายน้ำขจัดวัชพืชขวางทางน้ำ

 • 3. บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา
ฝ่ายงานตำแหน่งจำนวน (อัตรา)
ฝ่ายบริหารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา8
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 
 หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
 หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ 
 หัวหน้างานหอพัก 
 หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 
 หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ 
งานบริการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป4
 พนักงานธุรการ1
งานหอพักที่ปรึกษาหอพัก13
งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป4
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1
งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป10
งานบริหารทั่วไปและธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป2
 พนักงานธุรการ2

1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน

ประกาศแจ้งนักศึกษาหอพักถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาตภายในหอพัก

แนวทางการประหยัดพลังงาน ที่แจ้งให้นักศึกษาหอพักทราบ

2. การใช้อาคารอย่างชาญฉลาด

– ใช้หลอดประหยัดพลังงาน ชนิด LED
– ติดฟิลม์กรองแสงความเข้มสูงบนกระจกด้านที่รับแสงตลอดปี

3. การใช้พลังงานหมุนเวียน

ยังไม่มี (N/A)
4. การอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส่วนกิจการนักศึกษา

– ปิดหลอดไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศตอนเที่ยง


– รณรงค์ปลูกต้นไม้บริเวณหอพักนักศึกษา
– เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงาน โดย มีแจกันต้นไม้ประดับโต๊ะทำงาน

1. นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

 • ใช้ระบบ e-Office ในการรับ-ส่งเอกสาร หนังสือเวียน การจัดเก็บเอกสาร
 • รณรงค์ให้พนักงานใช้โปรแกรมอัตถประโยชน์ของ Google เช่น แบบสอบถาม Google Form อัลบัมภาพ Google Photo แบ่งปันข้อมูลใน Google Drive
 • การใช้ e-Signature
 • ประชุมผ่านระบบ e-Meeting
 • ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document
 • Save file หรือส่งงานกันในรูปแบบ PDF ส่ง e-Book e-mail ส่ง line ส่งข้อความใน Facebook
 • จัดพิมพ์เอกสารเท่าที่จำเป็น
 • ตรวจสอบความถูกต้องหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์ต้นฉบับ
 • การจัดแยกกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิล
 • การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้ใหม่
 • การถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า
 • ลดเอกสารสำเนาที่ไม่จำเป็น
 • Re-Form ใหม่ให้สามารถใช้งานได้ครั้งเดียวเกือบครบ Process หรือ ทำให้ใช้ง่ายได้คุ้มต่อหน้ากระดาษ
 • ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ใช้ปิ่นโตบรรจุอาหาร และนำปิ่นโต/กล่องอาหารไปซื้อที่ร้าน

2. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
ส่วนกิจการนักศึกษารณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง สามารถลดภาระเจ้าหน้าที่ที่คัดแยกขยะอีกด้วย

3. การจัดการขยะมีพิษ
ใช้ถังขยะแยกประเภท

4. การจัดการขยะอินทรีย์
ใช้ถังขยะแยกประเภท

5. การบำบัดขยะอนินทรีย์
ใช้ถังขยะแยกประเภท

6. การจัดการน้ำเสีย
N/A

มาตรการอนุรักษ์การใช้น้ำของส่วนกิจการนักศึกษา
– สติ้กเกอร์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า ในห้องน้ำสำนักงาน และหอพักนักศึกษา

ข้อมูลกาใช้น้ำประปาของหอพักนักศึกษา

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

1.โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
N/A
2.การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
N/A
3.การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
N/A

การใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

ส่วนกิจการนักศึกษาใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน อาคารต่างๆ แทนการใช้รถยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน และกรณีไปร่วมกิจกรรมอาคารใกล้เคียงในพื้นที่เขตการศึกษา หลายๆคน จะใช้วิธีเดินเท้าแทนการใช้รถเช่นกัน

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
1.จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน
ส่วนกิจการนักศึกษามีรถจักรยาน จำนวน 5 คันหมุนเวียนใช้งาน

2. ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับการกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การใช้ยานพาหนะส่วนตัวของส่วนพัสดุจะเป็นลักษณะร่วมทางไปด้วยกัน โดยใช้ยานพาหนะน้อยคันแต่มากคน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานด้วย

1.รายวิชาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
– อบรมกิจกรรม Walailak Green Dorm (สำหรับนักศึกษาหอพักชั้นปีที่ 1) — รายละเอียด

2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มี (N/A)
3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด
ไม่มี (N/A)
4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ไม่มี (N/A)
5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ไม่มี (N/A)
6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คณะกรรมการหอพักสีเขียว ชมรมพิทักษ์ทะเล เป็นต้น

ตัวอย่างกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงงาน

อบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงาน 2 รุ่น รุ่น 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รุ่น 2 วันที่ 11 กันยายน 2562 วิทยากรโดย ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ และ ผศ.ดร. สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะกรรมการหอพักและจิตอาสา จำนวน 63 คน เพื่อนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานไปวางแผนรณรงค์ประหยัดพลังงาน ตามยุทธศาสตร์ หอพักสีเขียว ต่อไป

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ Save Energy for Dorm 2018 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดรู้และประสบการณ์ ตลอดจนใช้กิจกรรมเพื่อระดมความคิดในการประหยัดพลังงานภายในหอพัก และการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ให้สมาชิกหอพักประหยัดพลังงาน

โดยมีคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก และแกนนำนักศึกษาประหยัดพลังงาน จากหอพักลักษณิเวศต่างๆ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 72 คน ซึ่งจะได้กลับไปคิดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานในหอพักของตัวเองต่อไป

แผนกิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหอพัก ปีการศึกษา 2562

ผลงานความภาคภูมิใจ

รางวัลหอพักประหยัดพลังงาน จำนวน 20,000 บาท แก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร โดยมีตัวแทนนักศึกษาที่เข้ารับรางวัล จำนวน 13 หอพัก 

ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่หอพักลดลงร้อยละ 22.95 ช่วยประหยัดเงินค่าไฟของหอพักในปี 2561 เป็นเงิน 817,962 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการหอพักนักศึกษาทั้ง 13 หอ ได้จัดโครงการ Save Energy For Dorm 2018 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 เพื่อให้มีการใช้หน่วยไฟฟ้าในหอพักลดลงมากกว่าร้อยละ 10 และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการให้ความร่วมมืออนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชาวหอพักทุกคน มีแกนนำจิตอาสาปิดไฟพื้นที่กลางทุกหอพักทุกวัน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. และการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ห้ามใช้ทุกห้องพัก ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

Green DSA Best Practice