โทรศัพท์ติดต่อหอพักนักศึกษา

เบอร์โทรติดต่อหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ เบอร์โทรที่เกี่ยวข้อง

 

หอพัก

สำนักงานหอพัก 08.30-16.30 น. หน้าหอพัก โต๊ะรปภ.  (24 ชม.)
ภายใน โทรตรง ภายใน

โทรตรง

หัวหน้างานหอพัก 73162 0-756-73162  
หอพักลักษณานิเวศ 1 76501 0-754-76501 76502 0-754-76502
หอพักลักษณานิเวศ 2 76505 0-754-76505 76506 0-754-76506
หอพักลักษณานิเวศ 3 76509 0-754-76509 76510 0-754-76510
หอพักลักษณานิเวศ 4 76513 0-754-76513 76514 0-754-76514
หอพักลักษณานิเวศ 5 76517 0-754-76517 76518 0-754-76518
หอพักลักษณานิเวศ 7 76521 0-754-76521 76522 0-754-76522
หอพักลักษณานิเวศ 10 76525 0-754-76525 76526 0-754-76526
หอพักลักษณานิเวศ 11 76529 0-754-76529 76530 0-754-76530
หอพักลักษณานิเวศ 13 76533 0-754-76533 76534 0-754-76534
หอพักลักษณานิเวศ 14 76537 0-754-76537 76538 0-754-76538
หอพักลักษณานิเวศ 16 76541 0-754-76541 76542 0-754-76542
หอพักลักษณานิเวศ 17 76545 0-754-76545 76546 0-754-76546
หอพักลักษณานิเวศ 18 76549 0-754-76549 76550 0-754-76550
หอพักลักษณานิเวศ 19-20

73185

73190

0- 756-73185

0-756-73190

ศูนย์ประสานงานหอพัก

73185

73186

0-756-73185

0-756-73186

ป้อมยามอาคารกิจกรรม ประสานงานเหตุฉุกเฉินของหอพักนักศึกษา 73397 0-756-73397
ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย 73392 0-756-73392