Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริให้พระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมา โดยในระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาทั่วไป ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และนักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และนักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีผลงานกิจกรรมดีเด่น โดยมีการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลตามภูมิภาค

ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการส่งเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขตภาคใต้ โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วม จำนวน ๙ คน คือ

๑. นางสาวรัชนก เชาระกำ (สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
๒. นางสาวสุมาตรา วงษ์สมัย (สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
๓. นางสาวธัญญารัตน์ หนูเอี่ยม (สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
๔. นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสน (สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
๕. นางสาวภาสินี ธีราลาภ (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
๖. นางสาวชฎาพร หลุดหละ (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)
๗. นายเกียรติยศ พิบูลย์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
๘. นางสาวณัฐวิภา ผกาศรี (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
๙. นายเตชทัต อุ้ยกิ้ม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๑๕/๕ อาคารบริหาร ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม โดยจะเข้ารับการพิจารณานักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

สำหรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ๔ ปี ติดต่อกัน ดังนี้

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายกฤษดา หนูเล็ก (สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นางสาวกวินสรา สุดใจ (สำนักวิชาศิลปศาสตร์)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นายชโลทร ปะทะโม (สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

ชมประมวลภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *