ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ให้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่งานบริการสวัสดิการและทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

เพื่อยืนยันรับมอบทุนการศึกษา และเขียนใบสำคัญรับเงิน (ให้นำสำเนาสมุดบัญชีมาด้วย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา ใช้บัญชีของธาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลาเท่านั้น)

รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น