Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศและชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษากู้ยืมฯ กยศ/กรอ ประจำปีการศึกษา 2561

งานบริการและสวัสดิการ (ด้านทุนการศึกษา) จัดปฐมนิเทศและประชุมชี้แจงถึง ขั้นตอนในการทำสัญญากู้ยืม สัญญาผู้คำประกัน การชำระหนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ให้แก่นักศึกษาที่ยื่นกู้กองทุนเพื่อการศึกษา กยศ และ กรอ. ทั้งประเภท รายใหม่และต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาและสถาบันอื่น

การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาได้สาธิตการเข้าระบบ eStudentloan เพื่อแนะนำการบันทึกข้อมูลการขอกู้ ชี้แจงจุดที่นักศึกษามักบันทึกข้อมูลผิดพลาดบ่อย ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันทำสัญญาอีกวิธีหนึ่ง

การจัดการประชุมและปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมประมาณ 1,200 คน

ประมวลภาพกิจกรรม