แถลงการณ์ โครงการเสริมสร้างผู้นำในอนาคต – WU Next Generation Leadership 2018

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยตามปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" ผ่านโครงการเสริมสร้างผู้นำในอนาคต (WU Next Generation Leadership 2018) เพื่อปลูกฝัง อบรม หล่อหลอมนักศึกษา ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุนคน มีค่านิยม "กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ"

เนื่องจากมีผู้ที่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปจนเกิดความห่วงกังวลนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแถลงการณ์ดังนี้