การสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561

ด้วยคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว  เพื่อให้การรับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานหอพักขอกําหนดรายละเอียดในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

1. จํานวนคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

           1.1 หอพักนักศึกษาชาย

           – หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 3 หอพัก หอพักละ 12 คน รวม 36 คน

     1.2 หอพักนักศึกษาหญิง

          – หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 10 หอพัก หอพักละ 12 คน รวม 120 คน

2. หน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

           2.1 กำหนดและเสนอแผนงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมในหอพักต่อหัวหน้างานหอพัก

           2.2 จัดให้มีการประชุมสามัญนักศึกษาหอพักภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง   โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพักและหัวหน้างานหอพักทราบล่วงหน้า

           2.3 เรียกประชุมนักศึกษาหอพักเมื่อมีเหตุจำเป็นโดยแจ้งที่ปรึกษาหอพักทราบล่วงหน้า

           2.4 พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมในหอพัก โดยความเห็นชอบของหัวหน้างานหอพักและที่ปรึกษาหอพัก

           2.5 เชื่อมโยงกิจกรรมหอพักกับกิจกรรมขององค์การบริหาร ชมรม และกลุ่มอิสระ

           2.6 ช่วยเหลือและดูแลเพื่อนนักศึกษาในด้านต่างๆ ในหอพัก

           2.7 หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานหอพัก หัวหน้างานหอพักหรือที่ปรึกษาหอพักมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 เป็นนักศึกษาหอพักในหอพักที่นักศึกษาจะสมัครเป็นคณะกรรมการ

3.2 เป็นผู้มีผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาที่สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

3.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งได้ตลอดปีการศึกษา

3.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา หรือสโมสรสำนักวิชา

4. หลักเกณฑ์และกำหนดการรับสมัคร

           4.1 รับสมัครคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นทีม ทีมละ 12 คน

           4.2 สมาชิกในทีมต้องประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน (ยกเว้น หอพักที่ไม่มีนักศึกษาชั้นปี 1)

           4.3 รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ที่ปรึกษาประจำหอพัก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 8 สิงหาคม 2561

           4.4 ประชุมชี้แจงและจับสลากหมายเลขประจำทีม วันที่ 9 สิงหาคม 2561

           4.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้ง วันที่ 10 สิงหาคม 2561

5. หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง

           5.1 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอพักนักศึกษาที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่ (นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เลือกทีมผู้สมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพักได้ไม่เกิน คนละ 1 ทีม) ต้องแสดงบัตรนักศึกษาหอพักในการขอรับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

           5.2 การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาแต่ละหอพัก จะดําเนินการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ หอพักนักศึกษาแต่ละหอพัก

           5.3 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก หรือมีผู้สมัครไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพักให้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ต่อไป

           5.4 การประกาศรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก งานหอพักนักศึกษา จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561 หลังจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพักได้ผ่านการอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ในวันที่ 2 กันยายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก หรือ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075 67300 ต่อ 4013

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>ใบสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร >>>ระเบียบการสมัครคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *