Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561

ประกาศงานหอพัก เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการย้ายบ้านเลขที่เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหอพัก การจัดสรรงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และประโยชน์ที่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. นักศึกษาปัจจุบัน ที่ต้องเตรียมย้ายทะเบียนบ้าน ได้แก่ นักศึกษารหัส 59**และ 60**  ที่ได้สิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ให้นำใบ (ท.ร.6) มาประกอบการรายงานตัวเข้าหอพักในภาคการศึกษาที่ 1/2561

ครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ส่งใบ (ทร. 6) จำนวน 2 แผ่น ณ สำนักงานหอพักของตนเอง

ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561  ส่งใบ (ทร. 6) จำนวน 2 แผ่น ณ สำนักงานหอพักของตนเอง

ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ไม่ต้องย้ายทะเยียนบ้าน

2. นักศึกษาใหม่รหัส 61** แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1  ไม่ประสงค์กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือกรอ.)  ให้นำใบ (ทร. 6) มาประกอบการรายงานตัวเข้าหอพักในภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

กรณีที่ 2  ที่มีความประสงค์จะกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือกรอ. ) ให้ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้าน ภายหลังการลงนามเอกสารสัญญากู้ยืมเงินให้เรียบร้อย ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ไม่ต้องเขียน "คำร้องไม่ขอย้ายทะเบียนบ้าน" ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก)

3. นักศึกษาที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถย้ายทะเบียนราษฎรได้ เช่น นักศึกษาที่มีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาตามภูมิลำเนาเดิม นักศึกษาที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน นักศึกษาชายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหาร นักศึกษารหัส 59** 60** ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 ไม่เกิน 6 เดือน นักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่ภูมิลำเนาเดิม หรือเหตุผลจำเป็นอื่นๆ  นักศึกษาสามารถยื่น "คำร้องไม่ขอย้ายทะเบียนบ้าน" เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

เอกสารแนบ "คำร้องไม่ขอย้ายทะเบียนราษฎร"

ขั้นตอนการย้ายทะเบียนราษฎร์

กรณีนักศึกษาอายุ ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์

1. ให้ผู้ปกครองดำเนินการย้ายจากต้นทาง

2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่  หลักฐานที่ใช้ 1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประชาชน

3. นำใบ (ทร. 6) จำนวน 2 แผ่น ส่ง ณ สำนักงานประจำหอพัก ในวันที่รายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินย้ายเข้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ทำการหลังจากการย้ายออก หากเกินวันที่กำหนดจะมีค่าปรับ 50 บาท

กรณีนักศึกษาอายุ  20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

1. นักศึกษาย้ายทะเบียนราษฎร์ได้ด้วยตนเอง จากต้นทางหรือปลายทางก็ได้

2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่  หลักฐานที่ใช้ 1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประชาชน

3. นำใบ (ทร. 6) จำนวน 2 แผ่น ส่ง ณ สำนักงานประจำหอพัก ในวันที่รายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินย้ายเข้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ทำการหลังจากการย้ายออก หากเกินวันที่กำหนดจะมีค่าปรับ 50 บาท

ตารางแสดง ชื่อหอพักและบ้านเลขที่ประจำหอพักเพื่อการย้ายเข้าของนักศึกษา

ที่ ชื่อหอพัก บ้านเลขที่
1 หอพักลักษณานิเวศ 1  222/1 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 หอพักลักษณานิเวศ 2  222/2 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 หอพักลักษณานิเวศ 3  222/3 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 หอพักลักษณานิเวศ 4  222/4 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 หอพักลักษณานิเวศ 5  222/5 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 หอพักลักษณานิเวศ 7  222/7 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 หอพักลักษณานิเวศ 10  222/10 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 หอพักลักษณานิเวศ 11  222/11 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 หอพักลักษณานิเวศ 13  222/13 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 หอพักลักษณานิเวศ 14  222/12 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 หอพักลักษณานิเวศ 16  222/6 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 หอพักลักษณานิเวศ 17  222/9 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 หอพักลักษณานิเวศ 18  222/8 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

**คำแนะนำ ให้นักศึกษาไปติดต่อย้ายทะเบียนบ้าน ล่วงหน้าก่อนมารายงานตัวเข้าหอพัก ประมาณ 7 วัน เนื่องจากหากย้ายออกแล้วต้องย้ายเข้าภายใน 15 วัน เพื่อเผื่อเวลาที่งานหอพักจะได้ดำเนินการย้ายเข้าที่อำเภอท่าศาลาต่อไป**

เอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของหอพักนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประสานงานหอพัก  โทร.075 673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 ภายในเวลาทำการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *