Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / สัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดการสัมมนาส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อรับทราบแนวนโยบาย สำรวจตนเอง และปรับทัพพัฒนาแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

การสัมมนางานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ และบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนางานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 : พัฒนาแผนโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การสัมมนางานกิจการนักศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ และบุคลากรของทุกฝ่ายทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตธรรมองค์กร ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคนดี โดยมีหลักเน้น 3 องค์ประกอบ คือ การมีวินัยในตนเอง การพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี และการช่วยเหลือผู้อื่น/พัฒนาสังคม นอกจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังมุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยกรอม SOTUS คือ การเคารพผู้อาวุโส การมีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามประเพณี การมีความเป็นเอกภาพและสามัคคี และการมีจิตสาธารณะ

และฝ่ายงานต่างๆ ของส่วนกิจการนักศึกษายังได้มีโอกาสทบทวนวิสัยทัศน์ของฝ่ายงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของฝ่ายงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามวิสัยทัศน์ส่วนกิจการนักศึกษา ที่ว่า "เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มุ่งเสริมสร้างนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตผู้เรืองปัญญา"

ชมประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *