Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตรงกับวันทหารผ่านศึกษา ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรม วันทหารผ่านศึก ณ ค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารที่ 41 นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *