เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWORD" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เชิญชวนเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWORD" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณงามความดีให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงในสังคมโดยรวม เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณค่า ก้าวหน้า ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และขยายกิจกรรมการส่งเสริมคุณงามความดีให้สอดคล้องกับหลักค่านิยม ๔ ประการ คือ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผู้นำ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่และเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา เสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยส่งหลักฐานแบบเสนอประวัติและผลงาน ได้ทาง e-mail : kchounpi@wu.ac.th หรือ ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ภายใน ๗๓๑๖๒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๓๕๐๗-๔๓๖๕ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบตัวอย่างการเสนอประวัติและผลงาน ได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ๑ แบบเสนอประวัติและผลงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [word] [pdf]
เอกสารแนบ ๒ ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์“WALAILAK AWORD” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เอกสารแนบ ๓ ตัวอย่าง แบบเสนอประวัติและผลงานรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.