เลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รับสมัครองค์การนักศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2540 ข้อ 10 สมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยมีสัดส่วนจำนวนสมาชิกสภานักศึกษา 1 คนต่อจำนวนนักศึกษา 100 คน แต่ทั้งนี้จำนวนสมาชิกสภานักศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 50 คน และข้อ 22 สมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ หนึ่ง สอง สามและสี่ มีสิทธิเลือกนักศึกษาชั้นปีเดียวกันเป็นสมาชิกสภานักศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 10 รวมทั้ง ข้อ 45 ให้คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมัครเป็นกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ประกาศเลือกตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2566
วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2566
ประชุมผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 7 มีนาคม 2566
วันหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 8-16 มีนาคม 2566
วันเลือกตั้ง วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ข้อ 1 คุณสมบัติผู้สมัคร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2540 ข้อ 24 และข้อ 47 ผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
สมาชิกสภานักศึกษา
(1) กำลังศึกษาอยู่ในขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2) มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีที่มีการเลือกตั้ง
(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในองค์การบริหาร
คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร
(1) กำลังศึกษาอยู่ในขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
(2) มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีที่มีการเลือกตั้ง
(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในองค์การนักศึกษา (องค์การบริหาร , สภานักศึกษา)

ข้อ 2 รูปแบบการสมัคร กำหนดรูปแบบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร รายละเอียด ดังนี้
สมาชิกสภานักศึกษา
สมัครเป็นรายบุคคลตามชั้นปีที่ สอง สาม และสี่
คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร
สมัครในรูปแบบกลุ่มโดยระบุตำแหน่งให้ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2540 ข้อ 42 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหาร
(2) อุปนายกองค์การบริหารคนที่ 1
(3) อุปนายกองค์การบริหารคนที่ 2
(4) เหรัญญิก
(5) เลขานุการ
(6) ประธานคณะอนุกรรมการกีฬานันทนาการและพัฒนาบุคลิกภาพ
(7) ประธานคณะอนุกรรมการนักศึกษาสัมพันธ์และที่พักนักศึกษา
(8) ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมวินัยนักศึกษา
(9) ประธานคณะอนุกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม
(10) ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
(11) ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
(12) กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

ข้อ 3 ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
สมาชิกสภานักศึกษา
(1) ใบสมัครสมาชิกสภานักศึกษา
(2) ไฟล์รูปถ่ายนักศึกษา หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (อัพโหลดในใบสมัคร)
(3) สำเนาใบแสดงผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2565 (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(4) ใบลาออกจากองค์การนักศึกษา (เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารปีการศึกษา 2565) >>คลิกดาวน์โหลด<<
คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร
(1) ใบสมัครในนามกลุ่ม รายชื่อสมาชิก ตำแหน่ง วิสัยทัศน์ และนโยบายของกลุ่ม >>คลิกดาวน์โหลด<< *ไฟล์ MS word กรุณาดาวน์โหลดไปเปิดและพิมพ์ในโปรแกรม MS word
(2) ใบสมัครองค์การบริหารรายบุคคล (กรอกออนไลน์เพื่อรับใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง)
(3) ไฟล์รูปถ่ายนักศึกษา หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (อัพโหลดในใบสมัครรายบุคคล)
(4) สำเนาใบแสดงผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2562 (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(5) ใบลาออกจากองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา (เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) >>คลิกดาวน์โหลด<<

ข้อ 4 การรับ การส่ง ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และแนวปฏิบัติ
การรับเอกสาร : ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วน พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
การส่งเอกสาร : ผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาคารไทยบุรี
แนวปฏิบัติการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัครต้องลงลายมือชื่อด้วยผู้สมัคร
(2) ห้ามกระทำการปลอมแปลงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
(3) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามวัน เวลา และช่องทางที่กำหนด

ข้อ 5 การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตาม วัน เวลา ที่กำหนดแล้วนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และจัดทำประกาศรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 วัน นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละประเภท

ข้อ 6 การจัดการเลือกตั้ง
ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.