การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็น “นักกิจกรรม”สำหรับใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็น “นักกิจกรรม”สำหรับใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566
     ด้วยฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หอพักลักษณานิเวศ 1,2,3,4,5,7,10,11,13,14,16,17 และ 18 โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศของศูนย์บริหารทรัพย์สิน
ซึ่งได้กำหนดสิทธิ์การเข้าอยู่หอพัก กลุ่ม 1 นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นนักกิจกรรม โดยผ่านการพิจารณาจากส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการยื่นขอใช้สิทธิ์นักกิจกรรม ดังนี้
1.นิยาม
นักกิจกรรม หมายถึง นักศึกษาที่ทุ่มเทพและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565
2.วัตถุประสงค์ในการให้สิทธิ์
เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมได้พักอยู่ในหอพักภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ
3.คุณสมบัติ
3.1 เป็นนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
3.1.1 คณะกรรมการ คณะทำงาน ซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 2 กิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจำนวน ดังนี้
     3.1.1.1 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา หน่วยละไม่เกิน 26 คน
     3.1.1.2 ชมรม สโมสรสำนักวิชาและกลุ่มอิสระ หน่วยละไม่เกิน 12 คน
3.1.2 นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
3.1.3 เป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่างๆ
3.1.4 เป็นตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีการศึกษา และเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้จัดกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา 2565อย่างน้อย 1 กิจกรรม
3.2 ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องมาตรการการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ.2559

4.การพิจารณา
การพิจารณาสิทธิ์นักกิจกรรม ให้ถือตามข้อมูล เอกสารและหลักฐานที่นักศึกษายื่นเป็นสำคัญ

5.กำหนดการ ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาแจ้งความประสงค์การสมัครและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2566 ณ ห้องส่วนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 2 ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ในเวลาทำการ
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คัดกรองใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศรายชื่อ และส่งข้อมูลนักกิจกรรมให้ฝ่ายหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

6.กรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ และไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอาจจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

แนวปฏิบัติในการยื่นสมัครในกลุ่มต่างๆ
1.กรณีขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม สโมสรสำนักวิชา ให้หัวหน้าหน่วยกิจกรรมหรือผู้แทนเป็นผู้ดำเนินการ (ไม่รับพิจารณาผู้ที่ยื่นสมัครโดยไม่ผ่านหน่วยกิจกรรม) โดยแนบ
     1.1 รายชื่อไม่เกินจำนวนที่กำหนด
     1.2 สำเนาหนังสืออนุมัติโครงการและสำเนาโครงการ
2.กรณีนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเกียรติประวัติดีเด่นจากหน่วยงานภายนอกและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นตัวแทน “ระดับมหาวิทยาลัย” เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือทักษะต่างๆ ต้องยื่นสมัครโดยมีหลักฐานประกอบ เช่น เกียรติบัตร ไอดีการ์ดนักกีฬา ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
3.กรณีตัวแทนนักศึกษาที่ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ต้องยื่นสมัครโดยมีชื่อกิจกรรม ภาพถ่าย และเอกสารโครงการ 1 โครงการ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายโอม สุขปลอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โทร.075-673175 (ในวันและเวลาทำการ)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *