การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           เพื่อให้การแต่งกายและการปฏิบัติตนของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในการฝึกซ้อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศการแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต    และดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ การสวมครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ การแต่งกายสำหรับข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว พร้อมกระบี่และถุงมือโดยไม่สวมหมวก และสวมครุยวิทยฐานะทับ

ข้อ ๕ การแต่งกายสำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่นนอกจากที่ระบุตามข้อ ๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่มีเครื่องแบบปกติขาวให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว ติดเครื่องหมายถูกระเบียบตามสังกัดของตน โดยไม่สวมหมวก และสวมครุยวิทยฐานะทับ

ข้อ ๖ การแต่งกายสำหรับบุคคลทั่วไปก่อนสวมครุยวิทยฐานะทับให้แต่งกายดังนี้

๖.๑ บัณฑิตชาย

(๑) ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

(๒) ผูกเนคไทพื้นสีแสดพิมพ์ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๓) สวมกางเกงขายาวทรงสแล็คสีกรมท่าหรือสีดำ

(๔) คาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินขัดเงาดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๕) ทรงผมเป็นทรงสุภาพ โกนหนวดเคราและจอนให้เรียบร้อย สีผมต้องเป็นสีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ อนุโลมให้ย้อมสีผมเป็นสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้มเท่านั้น โดยต้องเป็นสีเดียวกันทั้งศีรษะ ห้ามย้อมสีผมเป็นสีอื่น และห้ามทำไฮไลท์สีผม สำหรับผู้นับถือศาสนาซิกข์ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะสีดำ

(๖) สวมรองเท้าหนังแบบคัทชู ทรงสุภาพหุ้มส้นสีดำ ปิดปลายเท้า ไม่มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย ห้ามมีโลหะประดับรองเท้า หนังรองเท้าไม่เป็นหนังแก้วหรือกำมะหยี่ ปลายรองเท้าไม่แหลม และสวมถุงเท้าสีดำล้วน ไม่มีลวดลายความยาวสูงเหนือข้อเท้า

 

๖.๒ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย แต่งกายเช่นเดียวกับบัณฑิตชายตามข้อ ๖.๑ และสวมทับด้วยชุดสูทสากลสีดำ หรือสีกรมท่า ห้ามใช้ชุดพระราชทาน หรือชุดสูทสากลที่มีกระดุมโลหะ

๖.๓ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง

(๑) ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ปกเสื้อปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ไม่รัดรูป ด้านหลัง มีสาบเสื้อ ติดกระดุมและกระดุมคอด้วยกระดุมโลหะสีเงินดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อกเสื้อด้านซ้าย ไม่ติดเครื่องหมายหรือเข็มใด ๆ บนตัวเสื้อเพิ่มเติม สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปกเสื้อปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด  ไม่รัดรูป   ด้านหลังมีสาบเสื้อ    ติดกระดุมและกระดุมคอด้วยกระดุมโลหะสีเงินดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อกเสื้อด้านซ้าย ไม่ติดเครื่องหมายหรือเข็มใด ๆ บนตัวเสื้อเพิ่มเติม

(๒) สวมกระโปรงทรงตรง สีดำ หรือกรมท่า ไม่รัดรูป ความยาวคลุมเข่า ชายกระโปรงเรียบ ไม่ผ่าด้านข้างหรือด้านหน้า สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามให้สวมกระโปรงทรงสุภาพ สีดำ หรือกรมท่า ไม่รัดรูป ความยาวปิดตาตุ่ม ชายกระโปรงเรียบ ไม่ผ่าด้านข้างหรือด้านหน้า

(๓) คาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินขัดเงาดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๔) ทรงผมเป็นทรงสุภาพและสีผมเป็นสีตามธรรมชาติ ทั้งนี้ อนุโลมให้ย้อมสีผมเป็นสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้มเท่านั้นโดยต้องเป็นสีเดียวกันทั้งศีรษะ ห้ามย้อมสีผมเป็นสีอื่นและห้ามทำไฮไลท์สีผม สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ให้ใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) สีดำ ไม่มีลวดลายและไม่ประดับตกแต่งใด ๆ

(๕) หากไว้ผมยาวต้องรวบมัดด้วยยางรัดผมสีดำ และขมวดปลายผมให้เรียบร้อยคลุมทับด้วยตาข่ายสีดำ

(๖) สวมรองเท้าหนังแบบคัทชู ทรงสุภาพหุ้มส้นสีดำ ปิดปลายเท้าไม่มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย ห้ามมีโลหะประดับรองเท้า หนังรองเท้าไม่เป็นหนังแก้วหรือกำมะหยี่ ส้นรองเท้ามีความสูงพอประมาณไม่เกิน ๒ นิ้ว ห้ามใช้รองเท้าส้นตึกหรือส้นเข็ม และสวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัวไม่มีลวดลาย

(๗) กรณีบัณฑิตตั้งครรภ์ที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้สวมเสื้อแบบเดียวกับบัณฑิตหญิง อนุญาตให้ปล่อยชายเสื้อคลุมขอบเอวกระโปรง สวมกระโปรงขอบยางยืดสีดำ หรือสีกรมท่า โดยความยาวของกระโปรงไม่เกินความยาวของครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามให้สวมเสื้อแบบเดียวกับบัณฑิตหญิง อนุญาตให้ปล่อยชายเสื้อคลุมขอบเอวกระโปรง สวมกระโปรงขอบยางยืดสีดำ หรือสีกรมท่า ความยาวปิดตาตุ่ม

๖.๔ บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด บัณฑิตผู้นั้นสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศของตนได้ โดยให้แต่งกายในลักษณะที่ถูกต้องตามประกาศนี้ และให้ปฏิบัติตามแนวทางการแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๕ บัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตที่เป็นนักบวช

(๑) ให้แต่งกายสุภาพตามข้อกำหนดเรื่องกายแต่งกายตามหลักศาสนาของตน

(๒) บัณฑิตหญิงซึ่งเป็นแม่ชีในศาสนาพุทธ และมีหลักฐานหนังสือสุทธิบรรณสามารถแต่งกายแบบแม่ชีได้

(๓) บัณฑิตหญิงที่เป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ ให้แต่งกายสุภาพตามแบบการแต่งกายตามหลักศาสนาและสวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ

(๔) ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายในศาสนาของนักบวชไว้เป็นการเฉพาะ ให้บัณฑิตแต่งกายตามข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒ หรือ ๖.๓ หรือ ๖.๔ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

(๑) บัณฑิตชายทุกคนให้ใส่เสื้อเชิ้ตคอปก แขนสั้นหรือแขนยาว สีสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อยืดหรือเสื้อโปโล สวมกางเกงขายาวทรงสุภาพ หรือกางเกงสแล็ค ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ และให้สวมรองเท้าคู่จริงที่จะใช้ใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(๒) บัณฑิตหญิงทุกคนให้ใส่เสื้อเชิ้ตคอปก แขนสั้นหรือแขนยาว สีสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดหรือเสื้อโปโล สวมกระโปรงทรงสุภาพสีเข้ม ไม่รัดรูป เนื้อผ้าทึบแสง และหนาพอสมควร ความยาวคลุมเข่า แต่ไม่ยาวจนเกินความเหมาะสมในการฝึกซ้อม และให้สวมรองเท้าคู่จริงที่จะใช้ใส่ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(๓) บัณฑิตทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ฝึกซ้อม

ข้อ ๘ การแต่งกายในวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนต้องแต่งกายและปฏิบัติเช่นเดียวกับในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว

ข้อ ๙ บัณฑิตที่มีโรคประจำตัว ควรรับประทานยาป้องกันให้ครบถ้วน หากมีความจำเป็นต้องพกยารักษาโรคประจำตัว ให้แจ้งต่อกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตทราบล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการดำเนินการตามความเหมาะสมภายใต้การให้คำแนะนำของแพทย์

ข้อ ๑๐ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับบัณฑิตทุกคนที่เข้าห้องพิธี หรือห้องพักบัณฑิตในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

(๑) กรณีบัณฑิตสวมแว่นสายตา อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรอบและขาแว่นสีสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมแว่นกันแดด แว่นตาแฟชั่น หรือแว่นตาที่มีกรอบหรือเลนส์แว่นตาสีฉูดฉาด หากใส่คอนแทคเลนส์ ให้ใช้แบบใส หรือสีธรรมชาติเท่านั้น

(๒) กรณีบัณฑิตมีรอยสักที่ข้อมือ ข้อเท้า หรือจุดอื่นของร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ ให้ดำเนินการปิดรอยสักด้วยผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางที่มีสีเดียวกับสีผิวที่มีรอยสักแล้วแต่กรณี

(๓) ห้ามแต่งหน้าหรือแต่งผมด้วยวัสดุสะท้อนแสง เช่น กากเพชร

(๔) ห้ามใช้น้ำหอม

(๕) เล็บตัดสั้นและไม่ทาสีหรือเคลือบสีเล็บ

(๖) ห้ามติดขนตาปลอมและใส่คอนแท็คเลนส์ชนิดตาโต

ข้อ ๑๑ อุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องพิธีหรือห้องพักบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

(๑) กระเป๋าเงิน ธนบัตร เหรียญ บัตรทุกประเภท

(๒) กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

(๓) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

(๔) กุญแจ และพวงกุญแจทุกชนิด

(๕) เครื่องประดับ สายสิญจน์ และนาฬิกาทุกชนิด

(๖) ลูกอม หมากฝรั่ง ของขบเคี้ยว ยาลม ยาดม ยาหม่อง

(๗) บุหรี่ ทิชชู กระดาษซับมัน ลิปสติก ตลับแป้ง

(๘) อุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด

(๙) อาวุธ ของมีคม และวัสดุที่อาจเกิดประกายไฟทุกชนิด

(๑๐) น้ำตาเทียม

ข้อ ๑๒ ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ให้ถือเป็นที่สุด 

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565
การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหีับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *