ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญ (MOTTO) ในการบ่มเพาะและปลูกฝังนักศึกษา มวล.

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญ (MOTTO) เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบ่มเพาะและปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นบัณฑิตคนเก่ง คนดี มีความสุข

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 3 ผลงาน ได้รับรางวัลเงินสด 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียดที่

https://dsa.wu.ac.th หรือ facebook fanpage : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดโอกาศสำหรับ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมส่งผลงาน

สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ 

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (คุณมณเฑียร สุขกุล) ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3164 หมายเลขโทรสาร 0-7567-3146

เงื่อนไขในการประกวดคำขวัญ (MOTTO) 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบ่มเพาะและปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นบัณฑิตคนเก่ง คนดี มีความสุข
คำขวัญ (MOTTO) กระชับ ได้ใจความ สื่อความหมายตามคุณลักษณะบัณฑิตคนเก่ง คนดี มีความสุข  ได้แก่  ความมีปัญญา ความมีวินัย  ความสามัคคี  การมีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ  และมีสุขภาวะที่ดี

1. คำขวัญ (MOTTO) เป็นข้อความภาษาไทย และอักษรย่อภาษาอังกฤษ 5 – 6 ตัว ที่สามารถสื่อความหมายตามคุณลักษณะที่กำหนด โดยเมื่อผสมอักษรภาษาอังกฤษเป็นคำแล้ว สามารถใช้เป็นคำเรียกที่ เท่ห์ เข้าใจง่าย กระชับ ได้ใจความ 
2. คำขวัญ (MOTTO)  อักษรย่อภาษาอังกฤษ อาจมีอักษร W และ U  เพื่อสะท้อนถึงความเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถแปลความหมายได้ตามคุณลักษณะที่กำหนด
3. ผลงานเน้นความทันสมัย สะดุดตา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับแนวความคิดในการนำเสนอ
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล file .doc .docx 
6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์นำไปใช้ในการปรับผลงาน ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ต่อไป

วิธีการส่ง คำขวัญ (MOTTO) เข้าประกวด 
1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารไทยบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3164 หมายเลขโทรสาร 0-7567-3146
2. ส่งดิจิตอลไฟล์ ได้ที่อีเมล์ studentactivitiespromote@gmail.com

** แบบฟอร์มส่งประกวดคำขวัญ MOTTO [word] [pdf]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.