Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

เนื่องในโอกาสครบรองการสถานปนา 10 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2899

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *