Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / การลาออกจากหอพักและขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

การลาออกจากหอพักและขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่มหาวิทยาลัยกำลังจะปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และมีนักศึกษาหอพักที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักต่อในภาคเรียนที่ 3/2562 ให้นักศึกษา ดำเนินการดังนี้

1.นักศึกษาที่ไม่อยู่ในหอพักต่อในภาคเรียนที่ 3/2562 สามารถอยู่หอพักได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2563 หากเกินเวลาดังกล่าว จะต้องชำระค่าหอพักเพิ่มเติมเป็นรายวัน โดยติดต่อได้ที่ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก สำหรับหอพักที่มีการคิดค่าไฟฟ้า จะมีการจดหน่วยค่าไฟฟ้าในวันที่ 26 มกราคม 2563

2.นักศึกษาที่ไม่อยู่หอพักต่อในภาคเรียนที่ 3/2562 ให้นักศึกษาดำเนินการเขียนแบบฟอร์ม “แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก และขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายหอพัก” โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 นักศึกษาที่จบการศึกษา หรือไม่กลับเข้ามาอยู่ในหอพักอีกแล้ว ให้กรอกรายละเอียดขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายหอพักด้วย โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ส่งได้ที่ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก พร้อมกุญแจห้องพักและบัตรนักศึกษาหอพัก
2.2 นักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาโดยจะกลับเข้ามาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยอีก ให้กรอกรายละเอียดแบบบันทึกการลาออกจากหอพัก โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการขอคืนเงินค่าประกันความเสียหาย เมื่อนักศึกษาสมัครอยู่หอพักในภาคการศึกษาหลังจากนี้ จะไม่ต้องชำระเงินดังกล่าวอีก และนักศึกษาสามารถขอคืนเงินได้เมื่อจบการศึกษาหรือเมื่อไม่ประสงค์จะอยู่หอพักอีกแล้ว

3.การคืนเงินค่าประกันความเสียหายหอพัก สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน โทร 075-673185 หรือ facebook : WU Residence

4.นักศึกษาส่งแบบคำร้องฯและเอกสาร คืนกุญแจห้องพัก คืนบัตรนักศึกษาหอพัก และรับการตรวจคืนห้องพัก โดยติดต่อที่ปรึกษาหอพักของตนเองในวันและเวลาทำการ หรือตามที่ที่ปรึกษาหอพักนัดหมาย

5.ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานหอพักทุกหอพัก หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก >> แบบบันทึกการลาออกจากหอพัก และขอคืนเงินค่าประกันความเสียหายหอพัก

6.หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานหอพักนักศึกษา โทร 075-673162 หรือ facebook : หอพักนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *