Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการย้ายบ้านเลขที่เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ลงวันที่ 18 เมษายน 2561)
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหอพัก การจัดสรรงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และประโยชน์ที่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งแนวทางดำเนินการ ดังนี้

1. นักศึกษาที่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน ได้แก่ นักศึกษารหัสที่ขึ้นต้นด้วย 60,61 และ 62 ที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ย้ายทะเบียนบ้านเข้าในหอพักของมหาวิทยาลัย

2. นักศึกษาที่ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน หรือมีความจำเป็นที่ไม่สามารถย้ายทะเบียนราษฎรได้ ให้ยื่น “คำร้องไม่ขอย้ายทะเบียนบ้าน” เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม-19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่
นักศึกษาที่ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน ได้แก่
2.1 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2.2 นักศึกษาที่มีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาตามภูมิลำเนาเดิม
2.3 นักศึกษาที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้าน
2.4 นักศึกษาชายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหาร
2.5 นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 อีกไม่เกิน 6 เดือน(จะจบการศึกษา)
2.6 นักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่ภูมิลำเนาเดิม

โดยนักศึกษาที่ไม่ย้ายทะเบียนบ้านต้องยื่นเอกสารคำร้องฯ ที่หอพัก เอกสารแนบ>>คำร้องไม่ขอย้ายทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการย้ายทะเบียนราษฎร์

กรณีนักศึกษาอายุ ไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์

1. ผู้ปกครองนักศึกษาต้องเป็นผู้ดำเนินการย้ายจากต้นทาง

2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ หลักฐานที่ใช้ 1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประชาชน

3. นำใบ (ทร. 6) จำนวน 2 แผ่น ที่ได้รับจากที่ว่าการอำเภอ นำส่ง ณ สำนักงานประจำหอพัก ในวันที่รายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 หรือส่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม-19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินย้ายเข้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ทำการหลังจากการย้ายออก หากเกินวันที่กำหนดจะมีค่าปรับ 50 บาท

กรณีนักศึกษาอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

1. นักศึกษาสามารถดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์จากต้นทางได้ด้วยตนเอง

2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ หลักฐานที่ใช้ 1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประชาชน

3. นำใบ (ทร. 6) จำนวน 2 แผ่น ที่ได้รับจากที่ว่าการอำเภอ นำส่ง ณ สำนักงานประจำหอพัก ในวันที่รายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 หรือส่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม-19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาพักอาศัยอยู่ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินย้ายเข้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ทำการหลังจากการย้ายออก หากเกินวันที่กำหนดจะมีค่าปรับ 50 บาท

ตารางแสดง ชื่อหอพักและบ้านเลขที่ประจำหอพักเพื่อการย้ายเข้าของนักศึกษา
ให้นักศึกษาย้ายเข้าในบ้านเลขที่ของหอพักที่นักศึกษามีชื่ออยู่ในหอพักในภาคเรียนที่ 2/2562

ชื่อหอพัก บ้านเลขที่
หอพักลักษณานิเวศ 1  222/1 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 2  222/2 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 3  222/3 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 4  222/4 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 5  222/5 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 7  222/7 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 10  222/10 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 11  222/11 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 13  222/13 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 14  222/12 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 16  222/6 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 17  222/9 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หอพักลักษณานิเวศ 18  222/8 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
**คำแนะนำ ให้นักศึกษาไปติดต่อย้ายทะเบียนบ้าน ล่วงหน้าก่อนมารายงานตัวเข้าหอพัก ประมาณ 7 วัน เนื่องจากหากย้ายออกแล้วต้องย้ายเข้าภายใน 15 วัน เพื่อเผื่อเวลาที่งานหอพักจะได้ดำเนินการย้ายเข้าที่อำเภอท่าศาลาต่อไป**

เอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของหอพักนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ปรึกษาหอพักทุกหอพัก ในวันและเวลาทำการ

ตัวอย่างใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ที่ต้องนำส่งที่หอพักทั้ง 2 ใบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *