ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน IMT-GT ครั้งที่ 21

ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน IMT-GT ครั้งที่ 21

1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน IMT-GT ครั้งที่ 21 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ กรอกข้อมูลยืนยันการปฏิบัติงานและยืนยันการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 15:00 น.)

2.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนยืนยันการทำงานในแต่ละฝ่าย พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.นักศึกษาช่วยงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00-20:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย

4.สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น หากมีความจำเป็น ทางคณะทำงานจะติดต่อเป็นรายกรณี

คลิก >>แบบฟอร์มยืนยัน นักศึกษาช่วยงาน งาน IMT-GT ครั้งที่ 21 <<

ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน IMT-GT ครั้งที่ 21

1.ฝ่ายเลขา

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59110908 นายกาฟี​ลัน​ อับ​ดุ​ล​เลาะ​
2 59114306 นายธนทัต ชินพงศ์
3 59117887 นายฟาดีลี หมัดหนิ
4 59148718 นายสมัชญ์ หมู่มาก
5 60141546 นางสาวดรุณี นาวานิ
6 60145406 นายอาดือนัน​ ลาโฮยา
7 60145596 นางสาวฮายัติ ยีกาเดร์
8 60147584 นางสาวอันมาวาตี หะยีดอเลาะ
9 61106647 นางสาวภรณ์ชิตา เรืองกิจธนโชติ
10 62116439 นางสาววันฟุฎฬาย์ แปเฮาะอีเล

2.ฝ่ายจัดแข่งฟุตบอล

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 62116694 นางสาวชุติมณฑน์ พรหมภักดี
2 58111451 นายขจรศักดิ์ สมัครทะเล
3 60140043 นางสาวกณิกนันต์ ฝาแฝงขุ่ย
4 60146412 นางสาวโรสมาวาตี มะยูโซ๊ะ
5 60161445 นางสาวอามีดะห์ สาอุ
6 60162880 นางสาวนาเดีย เจ๊ะดอเล๊าะ
7 60162948 นางสาวรอฮายานี  บือราเฮง
8 60162963 นางสาวรัศมี  กีติง
9 60163151 นางสาวกูรอสนียะห์  โตะกาลิง
10 61109849 นางสาวอธิยาพร ศรีฟ้า
11 61112868 นางสาวมณฑิรา ดำสอน
12 61113817 นางสาวสุรีดา บิลระหมาน
13 61115036 นางสาวศุภิสรา  แก้วกิจ
14 61115333 นายณัฐภัทร ชาลี
15 61115945 นายเกียรติศักดิ์ สงแป้น
16 61118113 นายธนากร พึ่งสวน
17 61118519 นางสาวฟัรฮานา สาหะตี
18 61118642 นายมูฮัมหมัดอันวาร์ วาเงาะ
19 61122362 นายนริศ กัณทวีชัย
20 62102587 นางสาวฐิตชญา จิตสมพงศ์
21 62102637 นางสาวฐิติรัตน์ มั่นศรี
22 62103825 นายธนภัทร  ​ซื่อ​ภักดี​
23 62104724 นางสาวนวรินทร์ สังข์ศรี
24 62107719 นายมูฮัมมัด สะอะ
25 62108089 นายรัฐพล ศักดิ์มาศ
26 62111315 นางสาวอรุโณทัย รัศมิทัต
27 62112065 นางสาวแอลนี่ แสงเพ็ชน์
28 62112909 นางสาวกฤติยา สินนาค
29 62114558 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์รัตนะ
30 62115456 นางสาวอุษณิษา งะสยัง

3.ฝ่ายจัดแข่งวอลเลย์บอล

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59110957 นายกิตติธัช  ฟุ้งเหียน
2 57112377 นายเจตบัณฑิต  ท่อทิพย์
3 60112455 นายธนกฤต  บุญเทียม
4 59162131 นายมุนินทร์ธร  ดวงประทุม
5 61112579 นายพัฒฐพล  นาคสุวรรณ
6 60114295 นายพัชรฤกษ์ จำปา
7 61107215 นางสาวเมธาวี  ศาลางาม
8 60117066 นางสาวหภัยธร  หลีแจ้
9 60116332 นางสาวสรัลรัตน์  เฉลิมไทย
10 60146883 นางสาวศศิธร  ขุมทอง
11 59144204 นางสาวสกาวใจ  โต๊ะเหม
12 59115899 นางสาวนูรมี  การี
13 60146701 นายภูเบศ ไทรสุวรรณ
14 60147840 สาอีนา ลูมูมิโยง
15 60142338 นิธินาฎ นิโซ๊ะ
16 59121392 สิทธินนท์  แก้วสะบ้า
17 61100982 อดอศร  เมฆดี
18 62116205 นางสาวแอลนี่   แสงเพ็ชน์
19 62101951 นางสาวชมพูนิกข์  แก้วเมฆ
20 62106398 นางสาวพรไพลิน  ยี่มี
21 62103759 ธนกฤต  อิณพงษ์
22 62104385 ธีภัทร  จันทะจร

4.ฝ่ายจัดแข่งเทนนิส

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 58142944 นางสาวปิยนันท์  ครองสถาน
2 59112748 นายซุนกิฟลี โตะหลัง
3 59122747 นางสาวอภิญญา ศรีเกิด
4 60120474 นางสาวณัฐณิชา  มาศนุ้ย
5 60140761 นางสาวจิรัชฐา สายแก้ว
6 60142122 นางสาวนลนี เรืองสุข
7 61100913 นางสาวเกวลิน เจริญพร
8 61111365 นางสาวชมภู ชูมาก
9 61114443 นางสาวธิดารัตน์ จุงจิตร
10 61117404 นางสาวอาซีซะห์ อาบูบาเกอร์
11 61118329 นางสาวนูรฮูดา สือเตาะ
12 61121687 นางสาวมาเรียม มะมิง
13 62102074 นายชลสิทธิ์ กุลศิริ
14 62103080 นางสาวณัฐพร  พัฒน์วัฒน์
15 62105002 นายนิติธร อินทฤกษ์
16 62106984 นางสาวพุทธิชา​ นิ่มน้อย
17 62113659 นายสายชล จันทสะโร
18 62116421 นางสาววริศรา ใจห้าว

5.ฝ่ายจัดแข่งแบดมินตัน

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59124404 นางสาวพัชรีญา กรงาม
2 60118411 นายพงศธร จันทร์เพ็ชร
3 60140324 นางสาวกาญจนา สายแก้ว
4 60143245 นางสาวฟารีด๊ะ เบ็นวลี
5 60191558 นางสาวหยาดพิรุณ ศิริ
6 61100251 นางสาวกรรณิการ์ เวทยไวกูณฐ์
7 61100327 นางสาวกฤษณพร บุญคงจงใจ
8 61100616 นางสาวกันต์พิชญา สุวรรณรัตน์
9 61106563 นางสาวฟาฏีนะฮ์ โต๊ะขวัญ
10 61114443 นางสาวธิดารัตน์ จุงจิตร
11 61117503 นายฮีลมี มาดีโมง
12 62108865 นางสาววิชุดา มะสะหมะ
13 62109103 นายศฑานน ว่องสกุล
14 62113261 นางสาวบุณฑริกา หวังน๊ะ
15  62109616 นางสาวศุภนาฏ สุขศรี
16 62106737 นางสาวพันภษา สุขบูรณ์

6.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59141119 นางสาวชุตินันท์ บุตรรัตน์
2 59144915 นางสาวอริสรากรณ์ ศรีธีรวิชัย
3 59147371 นางสาววรรณกานต์ จำรูญนาม
4 59148080 นางสาวชนนิกานต์ ยีโหล๊ะ
5 61108437 นางสาวศิรินธร นพเดช

7.ฝ่ายจัดงานวิชาการ

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 60147832 นางสาวสานีรา สะมะแอ
2 60163250 นางสาวอาซีซะห์ บาราเฮ็ง
3 60147386 นางสาวรุสมาณี สือนิล
4 60142338 นางสาวนิธินาฎ นิโซ๊ะ
5 60162336 นางสาวศศิณิภักดิ์ แก้วมา
6 60145307 นางสาวอริสา ขุนดำหริ
7 60161239 นางสาวแวนูรีดา แวดือราโอะ
8 60117827 นางสาวอาสารีนา ดอเลาะ
9 59113969 นางสาวดารียา สังกะหนู
10 59146969 นางสาวสุกัยนะห์ ใบเต้

8.ฝ่ายต้อนรับ

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 57145674 นายสุไฮมิง เจะอุมาร์
2 59111641 นางสาว​จิตต​มาส​ คง​แทน​
3 59114215 นางสาวทิพานัน ด้วงสุข
4 59115600 นางสาวนาตาช่า บินมะดีเย๊าะ
5 59115899 นางสาวนูรมี การี
6 59118703 นางสาวมูณีเราะฮ์ บินมือเยาะ
7 59119867 นายวันฮาซซัน ลีมอปาแล
8 59124149 นางสาวฟาตีฮะ บาฮารุม
9 59141176 นางสาวซูไซดา ลาเตะ
10 59142323 นางสาวนูรียา เศรษฐรักษา
11 59143040 นางสาวพิริยกร เสวีพงศ์
12 59144121 นางสาวศิรินันท์ ชูชื่น
13 59144204 นางสาวสกาวใจโต๊ะเหม
14 59147033 นางสาวอาอีฉะ เจะดุหมัน
15 59161521 นางสาวนิสิตา​ ชู​มณี​
16 59161596 นางสาวนูรอูยูน นารง
17 59162198 นางสาวยุซรอ จาราเเว
18 59162248 นางสาวรอกีเย๊าะ บือราเฮง
19 59163410 นางสาวอรอารี กูโน
20 59163733 นางสาวอิลฮัมด์ มะแซ
21 60142429 นางสาวนูรฟาเต็น บือราเฮง
22 60145588 นายฮาฟีซี ยูนุ
23 60146511 นางสาวการีมะฮ์ บิงดอเลาะ
24 60146743 นางสาวอินทิรา โซ๊ะประสิทธิ์
25 60147063 นางสาวซูวัยบะห์ แวยะ
26 60160207 นางสาว​อาวาตีฟ​ อูเซ็ง
27 61101606 นางสาวจิวารีย์  มะลี
28 61104642 นางสาวนูรีดา ปอเนาะ
29 61113833 นางสาวสุลัยลา ดอเลาะยะ
30 61117149 นางสาวสุนิสา ลาเต๊ะ
31 61117362 นายอันวา มาหมัน
32 61117487 นางสาวฮานาดียะห์ มูซอ
33 61118048 นางสาวตัสนีม แวและ
34 61118621 นางสาวนิสรีน นิมะ
35 61120051 นางสาวแวอาฟีฟะห์ แวมิง
36 61120507 นางสาวกูซาฮาร่า กูจิ
37 61120846 นางสาวย๊ะไรนัท โดยหมะ
38 61121000 นางสาวอาดิลละฮ์ เศรษฐรักษา
39 61122842 นางสาวนุสรา หะยีสาเมาะ
40 61123170 นางสาวชลิตา นฤภัย
41 61123188 นางสาวซาฮาเร๊าะ หมานสัน
42 61123204 นางสาวสุพรรณี สะเหม๊าะเหม
43 62103106 นางสาวณัฐริกา เดะแอ
44 62105150 นางสาวนูรมา ลูดิง
45 62107735 นายมูฮำหมัด สาเมาะ
46 62108931 นาย​วิลดาน​ มะ​เตะ​
47 62111612 นางสาวอาตีระ เมาตี
48 62114061 นางสาวนูรียา หามะ
49 62114723 นางสาวตัสนีม บอสู
50 62116041 นางสาวอิลฮัม ยูโซะ

9.ฝ่ายที่พัก

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 58114232 นายณัฐวุฒิ เล๊าะยิ
2 60111176 นางสาวจุฑามาศ จิตมั่น
3 62103486 นางสาวดีนี เหล็มปาน
4 60113115 นางสาวนัฐริกา เรืองจันทร์
5 60146339 นางสาวนัสรา ดารากัย
6 59148296 นางสาวภัทรมน คณิต
7 59118629 นางสาวมาริต้า โต๊ะเหมาะ
8 60143757 นางสาวลลิตา ทองอินทร์
9 60160702 นางสาวศิโรรัตน์ นวลคล้าย
10 60116712 นางสาวสุทัตตรา ดวงแก้ว
11 59121939 นางสาวสุภาพรรณ สุภาพ
12 60162302 นางสาวสุไรดา  วาเต๊ะ
13 60163011 นางสาวอนุสรา ตันติพิศาลพงศ์
14 59163584 นางสาวอัสมูนาร์ หวันสมัน
15 60161973 นางสาวฮาฟีซาฮ์ หะมะ
16 58114232 นายณัฐวุฒิ เล๊าะยิ
17 60146644 นายธนัช คงชูศรี
18 61116414 นายนิรอมซีย์ นิเยะ

10.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59141416 นายณัฐชัย  โต๊ะเปี้ย
2 59114876 นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์
3 59118638 นางสาวมาริษา วงศ์สวัสดิ์
4 59112003 นางสาวจุฑารัตน์ น้ำพ่วง
5 61110342 นายอัดดีน ตุลยาพงศ์

11.ฝ่ายการเงิน

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 62102439 นางสาวฌาติมา เรนุรน
2 62106422 นางสาวพรลภัส  ไวเขตกิจ

12.ฝ่ายประเมินผล

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59120154 นางสาววิวรรณ์รัตน์ เยาว์ดำ
2 59162388 นางสาวลลนา ทองดี
3 60145224 นางสาวอรดา นิลอุบล
4 60190774 นางสาวณัฐริกา ราชแป้น
5 61107249 นายโมฮาห์กีม ยูซง

13.ฝ่ายจัดหาร้านค้าและบริการ

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59113993 นางสาวดูลีละห์ อุเซ็ง
2 62100102 นางสาวกนกพร จันทร์เอียด

14.ฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่งฟันรัน

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 59112532 นายชัยบัณฑิต  ทองมีขวัญ
2 59118521 นายมนสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์
3 59120808 นายศุภกฤต วงค์ปัญญา
4 59147637 นางสาว​นันธิชา​ ไมมะหาด
5 59161752 นางสาวปัทมา ฤทธิ์หมุน
6 59163642 นางสาวอาทิมา ดุมลักษณ์
7 60116142 นางสาวศิริยากร พรสวัสดิ์
8 60118411 นายพงศธร จันทร์เพ็ชร
9 60119781 นางสาวน้ำพลอย ตำบัน
10 60142221 นางสาวนาเดียร์ มะนิ
11 60145836 นางสาวจิราพัชร สวัสดิ์
12 60190923 นายฟาร์ดี้​ มุดเด็น
13 61104527 นางสาวนิศารัตน์ กายอ
14 61105094 นางสาวปพิชญา เดชเส้ง
15 61105490 นางสาวปาริฉัตร โพธิ์อ่อนแย้ม
16 61107025 นางสาวมสฤณา เดชะพันธ์
17 61107033 นางสาวมัญชุพร รอดมณี
18 61107306 นางสาวยุพารัตน์ วรฤทธิ์
19 61111175 นางสาวจิรัชญา จิตรจำนงค์
20 61111373 นางสาวชวัลรัตน์ เทวภักดิ์
21 61115689 นางสาว​สุ​กาญจนา​  สุข​ทอง​ดี​
22 61116851 นางสาวรสิตา ศักดิ์ดวง
23 61121109 นางสาวจิรัชญา ชาชิโย
24 61122461 นางสาวพรชิตา สิงห์ป้อง
25 62100961 นางสาวกุสุมา ธรรมประดิษฐ์

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.