Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศรายชื่อนักศึกษาพี่เลี้ยงหอพักนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพี่เลี้ยงหอพักนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษา

ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง WU Plus Center (อาคารข้างหอ 14)

เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม
1.ปากกาลูกลื่น 1 แท่ง
2.สมุดจดบันทึก

การแต่งกาย : แต่งการด้วยชุดสุภาพเหมาะกับการทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวสะดวก

หมายเหตุ
-รายละเอียดกิจกรรมจะแจ้ง ณ จุดลงทะเบียน

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 60110178 กมลวรรณ​ แตงขาว​
2 60110350 กษมล สุรภักดี
3 61114294 กัญญารัตน์ รัตนพันธ์
4 60146123 กิตติพงศ์ บุญเหลือ
5 61100772 กิตติศักดิ์ เยาว์ดำ
6 60140415 กุลธิดา. แก้วมะ
7 61100947 เกศราภรณ์ ใจอ่อน
8 61101069 ขวัญจิรา ศรีจรัส
9 61101192 จริยาวดี​ เนียมนาค
10 61101309 จันทิมา ชูโรย
11 61117693 จิณัฐตา คงรักษา
12 61101663 จุฑามณี ด้วงแก้ว
13 61115259 ชนาธินาถ หมานมานะ
14 58113150 ซอเฟีย กาเจ
15 60160371 ซุฟยาน นิยมเดชา
16 59145292​ ณัฎฐริกา อร่ามเรือง
17 61102638 ณัฏฐ์นรี จันทร์ไพรฑูรย์
18 59148627 ณัฐธิดา​ ศิริปัญญาวงศ์
19 61102893 ณัฐภัทร เจียรบุตร
20 59124628 ณัฐวรา. ชะตารัตน์
21 60191178 ดวงใจ กำจรกิตติคุณ
22 61103321 เทพประกอบ จริงจิตร
23 60141736​ ธนภัทร์​ คีรีรักษ์
24 60141934 ธารารัตน์ สุขยัง
25 61111951 นพดล ชูคง
26 61103925 นพมาศ พันเส้ง
27 58142167 นริสา  น้อยทับทิม
28 60142114 นฤมล รุ่งเรือง
29 61104337 นาถธราดล ชายเขต
30 60119781 น้ำพลอย ตำบัน
31 61104436 นิติตา ชูเพชร
32 61121471 นูรไอดา หะมะ
33 61118329 นูรฮูดา สือเตาะ
34 60146081 นูรุลฟาซีรา  ยูโซ๊ะ
35 61104733 บรินต ตรีรัตนไพบูลย์
36 60142510 บัญชา คันทะพันธ์
37 61105011 ปฏิพล ทองมั่นคง
38 61105318 ปรีณาพรรณ  ใจห้าว
39 58117516 ผาณิตา ซิ้มเจริญ
40 60114295 พัชรพฤกษ์ จำปา
41 60143153 พัชรี​ ดาวเรือง
42 60147212 ฟารีดา หมัดหมาน
43 61106886 ภีรดา ราชเจริญ
44 61120465 ภูวินันท์ จันทร์สุรางค์
45 59162057 มณฑิตา บุญตาแสง
46 60143450 มัชรินทร์  นรบุตร
47 61107132 มิ่งขวัญ สมงาม
48 60143500 มินตรา ขาวคง
49 61113007 รชานนทร์ ผิวนิ่มนวล
50 60190931 รวิพร เฮ่าหนู
51 59162347 รุสดา วาแวนิ
52 60144045 วุฒิดา อามะ
53 61108304 ศศิประภา พิชัยรักษ์
54 60116183 ศิลศิรัตน์​ ประทุ​ม
55 60144680 สุดารัตน์ ถิ่นกาญจน์
56 59144618 สุรียาณี เตาะสาตู
57 60191558 หยาดพิรุณ ศิริ
58 61109948 อภัญญา ก่อเกื้อ
59 58145749​ อภิญญา​ เขียวเล็ก
60 61110003 อภิสิทธิ์ เพ็ชร์แก้ว
61 60161940 อัจฉรียา วัชรสวัสดิ์
62 60117595 อัญชลี หนูทอง
63 60147899 อาซีซะห์  ยูโซ๊ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *